สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล

สภาพทั่วไป

 

  • ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ ตั้งอยู่เลขที่ 269 หมู่ที่ 7 บ้านจอมจันทร์เหนือ ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเวียงสา ประมาณ 17 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดน่านประมาณ 25 กิโลเมตร

 

  • มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลน้ำปาย อำเภอแม่จริม

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา

 

  • เนื้อที่

 

มีเนื้อที่โดยประมาณ 71.58 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 44,737 ไร่

พื้นที่เป็นน้ำ 5 %

พื้นที่เป็นพื้นดิน 90 % เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ประมาณ 23,750 ไร่

  • ภูมิประเทศ

 

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง มีที่ราบระหว่างเชิงเขา มีลำห้วยไหล่ผ่าน แบ่งพื้นลุ่มที่เป็น 2 ส่วนใหญ่ๆคือ 1. พื้นที่ลุ่มลำห้วยหลับมืนและลำห้วยสัก หมู่ 5 , 6 2. พื้นที่ลุ่มลำน้ำฮ้าหมู่ 1,2,4,7,8 ซึ่งเหมาะกับการเพาะปลูกหรือทำการเกษตรอย่างยิ่ง และพื้นที่บ้านปางสาอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาลูก

คลื่นทำการเกษตรได้เฉพาะการทำไร่

  • จำนวนหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน ดังนี้

 

หมู่ที่ 1 บ้านจอมจันทร์

หมู่ที่ 2 บ้านนาเคียน

หมู่ที่ 3 บ้านปางสา

หมู่ที่ 4 บ้านนาแฮน

หมู่ที่ 5 บ้านหลับมืนพรวน

หมู่ที่ 6 บ้านหลับมืนพรวนเหนือ

หมู่ที่ 7 บ้านจอมจันทร์เหนือ

หมู่ที่ 8 บ้านนาเคียนเหนือ

กดเพื่อนำทาง