สภาพทั่วไป

ส่วนที่  1สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

ตำบลน้ำปั้วตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเวียงสาเป็นระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตรและเป็นเส้นทางที่ติดต่อกับอำเภอเมืองที่บริเวณบ้านปางสีเสียด

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลน้ำปั้ว  เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำซึ่งอยู่ด้านฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้ำน่าน มีลำน้ำห้วยแก้วลำน้ำปั้วและหนองน้ำครกจึงทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ภูมิประเทศของตำบลน้ำปั้ว

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลกองควายอำเภอเมืองจังหวัดน่าน

ทิศใต้ ติดกับ ตำบลกลางเวียงอำเภอเวียงสา

ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลนาเหลืองและตำบลตาลชุม

ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลแม่ขะนิงและตำบลทุ่งศรีทอง

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพดินฟ้าอากาศโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติมี 3 ฤดู  คือฤดูร้อน   ฤดูฝน    ฤดูหนาว

1.4 ลักษณะของดิน

ประชากรโดยส่วนมากประกอบอาชีพ กสิกรรม ซึ่งมีพื้นที่ในการประกอบอาชีพการเกษตร ดังนี้

1.4.1 มีพื้นที่ทำนาทั้งหมด 2,769.20 ไร่

– ผลิตข้าวเหนียวทั้งหมด 2,769.20 ไร่ ผลผลิต 1,799.98 ตัน/ปี

1.4.2 มีพื้นที่ทำสวนทั้งหมด 4,651  ไร่ซึ่งประกอบด้วย

-สวนมะม่วง 1,254 ไร่ ผลผลิต 545 ตัน/ปี

-สวนมะขาม 1,452 ไร่ ผลผลิต 1,850 ตัน/ปี

-สวนลำใย 1,945 ไร่ ผลผลิต 2,890 ตัน/ปี

1.4.3 มีพื้นที่ทำไร่ทั้งหมด 5,080.20 ไร่ ซึ่งประกอบด้วย

– ถั่วเขียว 800.00 ไร่ ผลผลิต 39.0 ตัน/ปี

– ข้าวโพด 3,866.20 ไร่ ผลผลิต 3,092.96 ตัน/ปี

1.4.4 อื่นๆ 294.00 ไร่

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปั้ว  มีแหล่งน้ำธรรมชาติจำนวน 5 สายคือลำห้วยร้องไผ่ลำน้ำปั้ว

ลำห้วยแก้ว , ลำห้วยฆาตและลำน้ำน่าน

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปั้วมีสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าจำนวน 4 แห่ง คือ

– สถานีสูบน้ำบ้านใหม่สันติภาพตั้งอยู่หมู่ที่ 1บ้านวังม่วง

– สถานีสูบน้ำบ้านน้ำปั้วตั้งอยู่หมู่ที่ 2 หลังตลาดกลางการเกษตร

– สถานีสูบน้ำห้วยแก้วตั้งอยู่หมู่ที่ 5บ้านห้วยแก้ว

– สถานีสูบน้ำสถาน–ห้วยแก้วตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านห้วยแก้ว

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ตำบลน้ำปั้วมีป่าไม้ชุมชนในเขตพื้นที่จำนวน175ไร่มีแม่น้ำและลำน้ำซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการเพาะปลูกไหลผ่านดังนี้

– แม่น้ำน่าน

– ลำน้ำปั้ว

– ลำน้ำยาง

– ลำน้ำห้วยแก้ว

2. ด้านการเมือง/การปกครอง

2.1 เขตการปกครองแบ่งการปกครองเป็น 7หมู่บ้านคือ

– หมู่ที่ 1 บ้านวังม่วง

– หมู่ที่ 2 บ้านน้ำปั้ว

– หมู่ที่ 3 บ้านน้ำปั้ว

– หมู่ที่ 4 บ้านน้ำปั้ว

– หมู่ที่ 5 บ้านห้วยแก้ว

– หมู่ที่ 6 บ้านปางสีเสียด

– หมู่ที่ 7 บ้านน้ำปั้วใหม่

2.2 เขตการเลือกตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปั้ว ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปั้ว ดังนี้

2.2.1 สภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนหมู่บ้านละสองคน มีจำนวน 7 หมู่บ้าน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล น้ำปั้ว ในแต่ละหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 2 คน จำนวน 14 คน

2.2.2 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปั้ว มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการและองค์การบริหารส่วนตำบลตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายได้ไม่เกินสองคน และอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่ง ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้

3. ประชากร

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

หมู่ที่ จำนวนครัวเรือน เพศชาย

(คน)

เพศหญิง

(คน)

รวม

(คน)

หมู่ที่ 1

หมู่ที่ 2

หมู่ที่ 3

หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 5

หมู่ที่ 6

หมู่ที่ 7

269

129

328

260

279

79

120

299

119

454

400

404

112

198

319

144

478

392

407

100

220

618

363

932

792

811

212

418

รวม 1,464 1,986 2,060 4,046

ข้อมูล:วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2559 (สำนักทะเบียนอำเภอเวียงสา)

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร

การแยกแยะประชากรตามข้อมูลเพศและช่วงอายุ ตำบลน้ำปั้ว มีครัวเรือนทั้งหมด1,464 ครัวเรือนจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง ทั้งหมด4,046 คนเพศชาย1,986 คนเพศหญิง 2,060คน

ช่วงอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม
คน % คน % คน %
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 5 0.26 7 0.38 12 0.32
1 ปีเต็ม – 2 ปี 19 0.26 14 0.76 33 0.88
3 ปีเต็ม – 5 ปี 44 2.31 48 2.61 92 2.46
6 ปีเต็ม – 11 ปี 85 4.47 94 5.11 179 4.79
12 ปีเต็ม – 14 ปี 49 2.58 48 2.61 97 2.59
15 ปีเต็ม – 17 ปี 63 3.31 62 3.37 125 3.34
18 ปีเต็ม – 25 ปี 190 9.99 155 8.43 345 9.23
26 ปีเต็ม – 49 ปี 633 33.30 613 33.35 1,246 33.32
50 ปีเต็ม – 60 ปีเต็ม 377 19.83 343 18.66 720 19.26
มากกว่า 60 ปีเต็ม ขึ้นไป 377 19.83 343 18.66 720 19.26
รวม 1,901 100.00 1,838 100.00 3,739 100.00
จำนวนประชากรจำแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษาเพศ

ชาย (คน) % หญิง (คน) % รวม (คน) %
ไม่เคยศึกษา 72 3.79 103 5.60 175 4.68
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 42 2.21 40 2.18 82 2.19
ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษา 63 3.31 67 3.65 130 3.48
จบชั้นประถมศึกษา

ป. 4, ป. 7, ป. 6)

876 46.1 889 48.37 1,765 47.21
มัธยมศึกษาตอนต้น (มศ. 1-3, ม. 1-3 228 11.99 143 7.78 371 9.92
มัธยมศึกษาตอนปลาย(มศ. 4-5, ม. 4-6, ปวช.) 283 14.89 200 10.88 483 12.92
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 89 4.68 57 3.10 146 3.90
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 226 11.89 310 16.87 536 14.34
สูงกว่าปริญญาตรี 22 1.16 29 1.58 51 1.36
รวม 1,901 100.00 1,838 100.00 3,739 100.00

จำแนกตามช่วงอายุแบบสากล

ช่วงอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม
คน % คน % คน %
101 ปีขึ้นไป 1 0.05 1 0.03
96 – 100 ปี 1 0.05 3 0.16 4 0.11
กดเพื่อนำทาง