สภาพทั่วไป

ข้อมูลสภาพทั่วไป

1.1 ที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ 174 หมู่ 3 ตำบลทุ่งศรีทอง  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  รหัสไปรษณีย์ 55110

หมายเลขโทรศัพท์ 054718937

หมายเลขโทรสาร  054718937

Email : [email protected]

facebook : https://www.facebook.com/thungsrithong

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเวียงสา ห่างจากที่ว่าการอำเภอเวียงสาเป็นระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร

ทิศเหนือ ติดกับตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา ,ตำบลนาซาว , ตำบลสวก อำเภอเมือง

ทิศใต้ ติดกับตำบลปงสนุก , ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา

ทิศตะวันออก ติดกับตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา

ทิศตะวันตก ติดกับตำบลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา

1.2 เนื้อที่ ประมาณ 91.93 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 57,459 ไร่

1.3ภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินสูงสลับพื้นที่ราบมีลำห้วยไหลผ่านเหมาะแก่การทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์

1.4จำนวนหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งทอง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งผง
หมู่ที่ 4 บ้านศรีนาชื่น หมู่ที่ 5 บ้านชื่นใหม่

1.5ประชากร มีประชากรรวมทั้งสิ้น 2,534 คน แยกเป็น ชาย จำนวน 1,260คน หญิง จำนวน 1,274 คน ข้อมูลประชากร ณ เดือน พฤษภาคม 2562

กดเพื่อนำทาง