สภาพทั่วไป
แม่ขะนิงตำบลในหุบเขา

“แม่ขะนิงน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

แม่ขะนิงเป็นอีกตำบลหนึ่งของอำเภอเวียงสา  ที่มีความหลากหลายและยังกลิ่นอายของวันวาน ให้ย้อนไป

คิดถึงอดีตที่หอมกรุ่น สีเขียวของต้นไม้และพืชป่ายังหาชมได้ทั่วทั้งตำบล วิถีชีวิตของผู้คนยังคงดำเนินไปพร้อม ๆ

ความเจริญ ความสะดวกสบาย ที่เข้ามาแทนที่

แม่ขะนิงมีพื้นที่ 125 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 78,393 ไร่ ความเป็นเมืองแห่งล้านนาตะวันออก

อันอุดมไปด้วยวัฒนธรรมที่หลอมรวมจากเทือกเขาสูงถึงพื้นราบ ทำให้เสน่ห์ของตำบลแม่ขะนิงที่ประกอบไปด้วย

สายลมหนาวและสายหมอกที่พัดผ่าน สร้างความประทับใจด้วยป้อมปราการธรรมชาติ

ตำบลแม่ขะนิง เป็นตำบลแห่งความหลากหลายประกอบด้วยธรรมชาติป่าไม้ มีภูเขาสลับซับซ้อนและชนเผ่า

ต่าง ๆ  ที่อาศัยอยู่รวมกัน เช่น ชนเผ่าขมุ ชนเผ่าเมี้ยน ชนเผ่าม้ง ชนเผ่าถิ่น ชนเผ่ามลาบรี และชนเผ่าพื้นเมือง

ชนเผ่าเหล่านี้อพยพมาจากทั่วสารทิศ และอาศัยอยู่รวมกันเป็นเวลาเกือบหนึ่งร้อยปี พื้นที่บริเวณนี้ในอดีตค่อนข้าง

สมบูรณ์ประกอบด้วยพืชพันธุ์ไม้ สัตว์นา ๆ ชนิด แต่ในปัจจุบันความอุดมสมบูรณ์ดังกล่าวได้หดหายไปประมาณ 40 %

ลักษณะภูมิประเทศ  ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ประมาณ 85 % ที่ราบสูง ประมาณ 10 % ที่ราบลุ่ม ประมาณ

5 %  มีลำน้ำที่สำคัญ คือ แม่น้ำแม่ขะนิง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของตำบลแม่ขะนิง อาชีพหลัก การทำไร่ ทำสวน

ทำนา  อาชีพเสริม ค้าขายและงานเย็บปักถักร้อย

กดเพื่อนำทาง