วัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) หมู่ที่  ๖ บ้านคำแคน ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล

พระอาจารย์จวน กุลเชษโฐ พระกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต เป็นผู้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๓ โดยท่านเห็นว่าเป็นสถานที่ที่มีลักษณะภูมิทัศน์ที่สวยงามเหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรม จุดเด่นของวัดภูทอกคือบันไดและสะพานไม้เดินชมทัศนียภาพแบบ ๓๖๐ องศา มีทั้งหมด ๗ ชั้น ใช้แรงงานฝีมือของชาวบ้านในการก่อสร้าง โดยไม่ใช้เครื่องจักรกลใด ๆ นอกจากนี้ยังมีเจดีย์พิพิธภัณฑ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระอัฐิธาตุและเครื่องอัฐบริขาร บอกเล่าเรื่องราวประวัติของพระอาจารย์จวน กุลเชษโฐ