พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย เป็นพื้นที่ที่รวบรวมวัฒนธรรมของคนไทยพื้นถิ่น โดยการเอาทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนชาวโซ่พิสัยมาออกแบบและพัฒนาให้มีชีวิตชีวามากขึ้น ประยุกต์แนวคิดทางศิลปะร่วมสมัยให้เข้ากับความเชื่อและวิถีชีวิตของชุมชนและสะท้อนออกมาภายใต้บริบทธรรมะ ธรรมชาติและธรรมดา มีงานสตรีทอาร์ตที่โดดเด่น เป็นภาพวาดบนกำแพงหรือกราฟฟิตี้รูปพญานาครอบหมู่บ้านขี้เหล็กใหญ่  เป็นผลงานของนักศึกษาจากหลากหลายสถาบันที่มาร่วมแรงกันวาดภาพลงบนฝาเรือน กำแพง ฉากสังกะสี สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและความเชื่อของชาวบ้านขี้เหล็กใหญ่