สำนักงานเจ้าคณะอำเภอชุมพลบุรีโครงสร้างการบริหารคณะสงฆ์

พระครูสิริธรรมวิสิฐ
เจ้าคณะอำเภอชุมพลบุรี

พระครูสุตพัฒนธาดา

รองเจ้าคณะอำเภอชุมพลบุรี

พระครูสิทธิปัญญาธร

รองเจ้าคณะอำเภอชุมพลบุรี

พระครูสิทธิปัญญาธร

รองเจ้าคณะอำเภอชุมพลบุรี

พระจักรกฤษ

เลข.เจ้าคณะอำเภอชุมพลบุรี

วัดราษฎรนิมิต

 

พระตั้ม

เลข.เจ้าคณะอำเภอชุมพลบุรี

วัดกลางชุมพล

 


พระครูสุเมธภัทรกิจ

จต.ยะวึก

พระครูโกสุมสมณวัตร

จต.ศรีณรงค์

พระครูสุธรรมนิทัศน์

จต.ชุมพลบุรีเขต๒

พระครูกิตติวรรโณภาส

จต.ไพรขลา


พระครูสุทธิธรรมกันต์

จต.นาหนองไผ่

พระครูวรดิตถ์ธรรโมภาส

จต.เมืองบัวเขต๒ 

วัดท่าลาด

พระมหาพรหมปัญญา พรหฺมปญฺโญ

จต.สระขุด

วัดไทรงาม

พระครูสถิตบุญญาทร

จต.กระเบื้อง

วัดทิพย์เนตร


 

พระสมุห์วิทยธวัช 

จต.เมืองบัวเขต๑

วัดประชาสังคม

พระประมวลศักดิ์ เตชปญฺโญ

จต.ชุมพลบุรีเขต๑

พระธวัชชัย จิรธมฺโม

เลข.เจ้าคณะตำบลเมืองบัว เขต ๑

วัดประชาสังคม

พระสวรรค์  จิตฺตปสาโท

เลข.เจ้าคณะตำบลเมืองบัว เขต ๒

วัดนายางกลัด

 


พระธนทัพย์  ธนวโร

 เลข.จต.สระขุด

วัดไทรงาม

  

พระสมคิด  กนฺตธมฺโม

 เลข.จต.ไพรขลา

วัดสระบัวงาม

 

พระวรรณชัย อภินนฺโท

เลข.จต.นาหนองไผ่

วัดยางบ่ออภิรมย์

พระธวัชชัย  ถาวโร

เลข.จต.ชุมพลบุรีเขต๑  

วัดค่ายแสงธรรม

 


พระจตุพร  กิตฺติโก

 เลข.จต.กระเบื้อง

วัดทิพย์เนตร

พระวิทยา   กนฺตธมฺโม

 เลข.จต.ศรีณรงค์

วัดศรัทธาวารินทร์

พระจิตเจริญ  อนุตฺตโร

 เลข.จต.ยะวึก

วัดโพธิ์งามยะวึก