กลับไปหน้าหลัก

วัดสายสนอง
ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
Wat Sai Sanong 
Mueang Bua Subdistrict, Chumphon Buri District, Surin Province

ชื่อ รกษาการเจ้าอาวาสพระพิทักษ์.อตฺตโม.อายุ..๕๑…..พรรษา..๘ วิทยฐานะ ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านยางนกคู่/นักธรรมเอก

ตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดสายสนอง

วัดสายสนอง เริ่มตั้งวัดเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ โดยยาครูป่องเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งและอยู่จำพรรษามาจนถึงปีพ.ศ.๒๕๔๗ต่อมาพระอาจารย์ทองอินทร์ได้มาจำพรรษาตั้งแต่ พ.ศ. .๒๕๔๗.ถึง พ.ศ. .๒๕๕๐ต่อมา.พระบุญหวัง..มหาคมฺภีโรได้มาจำพรรษาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึง พ.ศ. .๒๕๕๗ต่อมาพระอธิการปัญญา..วิสุทธิจิตฺโตได้มาจำพรรษาตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๕๘ถึงพ.ศ. .๒๕๖๐ต่อมาพระอาจารย์อ้อได้มาจำพรรษาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑เป็นเวลา ๑ ปีต่อมาพระพิทักษ์..อุตฺตโมได้มาจำพรรษาตั้งแต่ พ.ศ. ..๒๕๖๒  ถึง ปัจจุบัน

ที่มาของประวัติชาวบ้านบ้านสายสนอง /เจ้าของประวัติ พระพิทักษ์ อุตฺตโม วันที่ให้ถ้อยคำ ๑๗/พ.ค./๒๕๖๓