ข่าวสารประชาสัมพันธ์เมืองไทย

PEA ส่งมอบโครงการ “PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย”

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย โดยมี นายมนตรี ยันตรวัฒนา ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวรายงาน ณ วัดละหารไร่ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ส่งเสริมและสนับสนุนการประหยัดพลังงานในแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน จัดทำโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายการใช้พลังงานไฟฟ้า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างความสวยงามในแหล่งท่องเที่ยว เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ต่อชุมชนอย่างยั่งยืน

PEA ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้กับวัดละหารไร่ ให้มีความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน เพิ่มแสงสว่างให้เพียงพอ ปรับปรุงและเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED จำนวน 87 ดวงโคม ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 7,786 หน่วยต่อปี คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดได้จากการใช้ไฟฟ้า 31,147 บาทต่อปี ลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 4.592 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่>> การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ PEA