ข่าวประชาสัมพันธ์เมืองไทย
PEA ร่วมจัดงาน IEEE PES Dinner Talk 2021

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวเปิดงาน IEEE PES Dinner Talk 2021 พร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษหัวข้อเรื่อง “นโยบายและทิศทางพลังงานไทย” โดยมีนายสมพงษ์ ปรีเปรม อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในฐานะ Chairman of IEEE Power & Energy Society – Thailand กล่าวรายงาน ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

IEEE PES – Thailand และสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย
(IEEE Thailand Section) ร่วมจัดงาน IEEE PES DinnerTalk มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านนโยบายและทิศทางการพัฒนาด้านพลังงาน
และอุตสาหกรรมไฟฟ้าไทย

ในปีนี้มีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “ความคาดหวังด้านไฟฟ้าและพลังงานหลังยุคโควิด ด้วยสุนทรียสนทนากับผู้ว่าการการไฟฟ้าชุดใหม่ (Post-COVID Expectations: A Power and Energy Dialogue with New Governors of Electric Utilities)”  โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารขององค์กรที่เป็นผู้นำด้านพลังงานมาร่วมการเสวนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย
– นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
– นายวิลาศ เฉลยสัตย์  ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง
– นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.นพพร  ลีปรีชานนท์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรรมการบริหาร IEEE PES Thailand

นอกจากนี้ IEEE PES (Headquarter) ประเทศสหรัฐอเมริกา พิจารณาคัดเลือกและมอบรางวัล IEEE PES Outstanding Engineer Award 2021 ให้แก่ นายสมพงษ์ ปรีเปรม อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Chairman, IEEE PES – Thailand

            

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> กฟภ – PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค