“งานประเพณี ตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า จังหวัดแพร่ ประจำปี ๒๕๖๕”

“จ.แพร่ แถลงข่าวงานประเพณี ตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า จังหวัดแพร่ ประจำปี ๒๕๖๕”
วันศุกร์ ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานแถลงข่าวงานประเพณี ตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า จังหวัดแพร่ ประจำปี ๒๕๖๕

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
– งานประเพณี ตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า จัดขึ้นด้วยความเคารพ ศรัทธา และเลื่อมใสครูบากัญจนอรัญญวาสี หรือครูบามหาเถร ต๋นบุญแห่งล้านนาผู้มีสติปัญญาอันเฉียบแหลม ท่านมีความเชี่ยวชาญด้านอักษรบาลีแตกฉานในพระธรรมวินัยและได้สะสมรวบรวมคัมภีร์ใบลานมาไว้ที่หอพระไตรปิฎกวัดสูงเม่นกว่า ๘,๘๔๕ ผูก นับเป็นใบลานได้ ๘๕,๐๐๐ ใบลาน ซึ่งวัดสูงเม่นมีระบบจัดเก็บรวบรวมคัมภีร์ใบลาน ให้เป็นแหล่งความรู้ พระธรรมวินัย วรรณกรรม ตำรายา และอื่นๆ ทั้งหมด ๒๑ หมวด และดูแลรักษา คัมภีร์ใบลาน ด้วยการนำคัมภีร์ใบลานมาตากไล่ความชื้น โดยประกอบพิธีในช่วงวันขึ้น ๑๓ – ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ เหนือ หรือ เดือน ๒ ใต้ ประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวซึ่งชาวเหนือจะนิยมนำข้าวใหม่มาถวายพระ เรียกว่า “ตานข้าวใหม่” รวมถึงการนำฟืนมาถวายให้กับพระเณร ไว้ใช้จุดเพื่อบรรเทาความหนาวเย็น ในช่วงฤดูหนาว จึงเป็นมูลเหตุของงานประเพณี “ตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า” นั่นเอง

ณ วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

คลิกเพื่อนำทาง