ตำบลเมืองฝาง  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์

วัดเมืองดู่

วัดบ้านเมืองดู่  ตั้งอยู่บนคันดิน  ซึ่งเป็นกำแพงเมืองโบราณ  เป็นศาสนสถานเก่าแก่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา   และเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของคนในชุมชน  สร้างขึ้นเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๔๔  โดยมีพระอาจารย์คลี  เป็นเจ้าอาวาสองค์แรกนอกจากจะเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนาแล้ว  วัดนี้ยังเป็นโรงเรียนแห่งแรกของชุมชนอีกด้วย

วัดบ้านเมืองดู่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงเรื่อยมา  จากแรงศรัทธาของคน  ในชุมชนรวมทั้งคนจากชุมชนที่ห่างไกล   ด้วยสาเหตุที่วัดบ้านเมืองดู่นั้นมีชื่อเสียง ด้านวัตถุมงคลในสมัยที่มีพระครูวิสุทธิศีลาจารย์
(หลวงปู่สุรินทร์)  เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านเมืองดู่  ซึ่งท่านมรณภาพไปแล้วเมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๓๘

 

ความเป็นมา

วัดบ้านเมืองดู่ เป็นวัดในหมู่บ้านเมืองดู่ ตั้งอยู่ ณ  เลขที่ ๒ หมู่ ๘  ตำบลเมืองฝาง  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์   ซึ่งเป็นหมู่ บ้านที่อาศัยอยู่ในเขตกำแพงเมืองเก่า   ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองบุรีรัมย์
ระยะห่างจากตัวอำเภอ  ๓๒  กิโลเมตร    วัดหันหน้าไปทางทิศใต้  มีเนื้อที่ประมาณ  ๘  ไร่  เดิมที่ตั้งชุมชนเคยเป็นเมืองโบราณ  ประกอบกับพื้นที่บริเวณนี้ในสมัยก่อนมีป่าต้นประดู่เป็นจำนวนมาก  ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันตั้งชื่อหมู่บ้านตามลักษณะพื้นที่ว่า  “ เมืองดู่ ”

ประวัติพระครูวิสุทธิ
ศิลาจารย์  (หลวงปู่สุรินทร์)

ประวัติพระครูวิสุทธิ  ศิลาจารย์  (หลวงปู่สุรินทร์) เป็นเกจิอาจารย์ดังของภาคอิสาน มีวัตถุมงคลเป็นที่เลื่อมใสของชุมชนบ้านใกล้เรือนเคียงและต่างจังหวัด บิดาชื่อ  นายถม  อับสีรัมย์  มารดาชื่อ  นางพอง  อับสีรัมย์ มรณภาพเมื่อ 30  สิงหาคม  2538

สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในชุมชนเมืองดู่

ชุมชนเมืองดู่มีร่องรอยคูน้ำโบราณโดยรอบชุมชน ประกอบด้วย  คูทม  คูตาเพ็ชร(นายพชร  อุ้มรัมย์) สระหนองกระทุ่ม  สระยาวและหนองหว้า  ในปัจจุบันพื้นที่คูน้ำเกือบทั้งหมดมีสภาพตื้นเขิน  บางส่วนถูกชาวบ้านถมดิน  เพื่อสร้างบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัย  บางส่วนชาวบ้านใช้เป็นที่ทำการเกษตร บางส่วนสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ทำการเกษตร   คูน้ำบางแห่งตื้นเขินน้ำขังไม่ตลอดปี   แต่บางแห่งมีน้ำขังตลอดปี

การบริหารการปกครองอดีต – ปัจจุบัน
๑. พระคลี           พ.ศ. ๒๔๔๔ – ๒๔๖๕
๒. หลวงพ่อยิง  อุ้มรัมย์   พ.ศ. ๒๔๖๕ – ๒๔๗๕
๓. หลวงพ่อแช่ม  สวัสดี  พ.ศ. ๒๔๗๔ – ๒๕๐๔
๔. พระครูวิสุทธิศิลาจารย์  (หลวงปู่สุรินทร์)  พ.ศ. ๒๕๐๔ – ๒๕๓๘
๕. พระอธิการบุญศรี  สิริปญโญ   พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๕๐
๖ . หลวงพ่อเนย ฐิตสีโล พ.ศ. 2๒๕๕๐ – ๒๕๕๖
๗. พระอธิการสง่า  อาทโร  พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๒
๘. พระครูสุติกิจโสภณ(หลวงพ่อเที่ยง)  รักษาการแทนเจ้าอาวาส พ.ศ. ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน

พระครูสุติกิจโสภณ(หลวงพ่อเที่ยง

อาคารเสนาสนะ
๑. อุโบสถ
๒. ศาลาการเปรียญ
๓. กุฎิสงฆ์
๔. หอระฆัง
๕. เมรุ
๖. ห้องน้ำ
๗. วิหาร
๘. มณฑปบรรจุรูปเหมือนหลวงปู่สุนทร์
๙. กุฎิเจ้าอาวาส

นอกจากนี้วัดบ้านเมืองดู่
๑. เป็นสำนักศาสนศึกษา มีการเรียนการสอนนักธรรมและธรรมศึกษา
๒. เป้นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
๓. เป็นหน่วยอบรมชมชนชาวตำบลเมืองฝาง
๔. เป็นที่ตั้งชมรมศิษย์หลวงปู่สุรินทร์  โดยมีพระครูสุตกิจโสภณ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองบุรีรัมย์  เจ้าอาวาสวัดบ้านตลาดชัย  และรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบ้านเมืองดู่  เป็นประธาน  มีนายสุดใจ  อุ้มรัมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง (ข้าราชการบำนาญ) เป็นเลขานุการชมรม

 

 

วัตถุประสงค์ของชมรม

๑. เพื่อเป็นศูนย์รวมศิษย์หลวงปู่สุรินทร์
๒. เพื่อให้การสนับสนุนสืบสานงานประเพณี วัฒนธรรมในชุมชน
๓. เพื่อสร้างเสริมเกียรติยศหลวงปู่สุรินทร์ และสมาชิกของชมรม ด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
๔. เพื่อสนับสนุนช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพผู้มีรายได้น้อย หรือไร้ญาติ
๕. เพื่อดูแลพระภิกษุสามเณรอาพาธเจ็บป่วย

คลิกเพื่อนำทาง