ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

วัดเกาะแก้ว

วัดเกาะแก้วตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๕ บ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๓ งาน อาณาเขตทิศเหนือประมาณ ๒ เส้น จรดถนน ทิศตะวันออกประมาณ ๔ เส้น ๑๕ วา จรดถนน ทิศตะวันตกประมาณ ๔ เส้น ๑๕ วา จรดถนน มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๖ ไร่ ๓๐๐ ตารางวา

                              วัดเกาะแก้ว ตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๓ (ไม่ระบุวันและเดือน) ในปี พ.ศ.  ๒๕๐๓  ชาวบ้านได้ประชุมกันเพื่อสร้างสำนักสงฆ์ขึ้นในหมู่บ้านเพื่อใช้ในการทำบุญโดยมีข้อตกลงให้แต่ละเขตรับผิดชอบในการสร้างกุฏิ โดยแบ่งเป็น  ๒  กลุ่ม  เขต ๑ กับเขต  ๒ กลุ่มที่ ๑ เขต  ๓  กับเขต ๔ กลุ่มที่ ๒ ทั้งสองกลุ่มร่วมมือกันสร้างกุฏิแล้วเสร็จภายใน  ๑๕  วัน   และได้ไปนิมนต์พระอาจารย์ล้อม  (ในหลักฐานไม่มีฉายา)   มาเป็นเจ้าอาวาส ลูกหลานบ้านเกาะแก้วอุปสมบทเพิ่มอีก  ๕  รูป  อยู่ได้  ๒  พรรษา   เจ้าอาวาสก็ลาสิกขา ชาวบ้านจึงได้พร้อมใจกันไปนิมนต์  หลวงพ่อคง ภารโทจากวัดศรีอุทุมพร มาเป็นเจ้าอาวาส จึงพร้อมใจกันวางผังวัดในที่ดินที่สงวนไว้และได้สร้างวัดดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้

หลวงพ่อคงท่านเป็นพระนักพัฒนาร่วมกับหน้าหน้าเขตทั้ง  ๔  เขตและความร่วมมือของประชาชนในหมู่บ้าน และคำที่ว่าการพัฒนาคือการทำให้ดีขึ้นเจริญขึ้น  ไม่ว่าจะทำอะไรชาวบ้านทั้ง  ๔  เขตก็พร้อมใจกันทำด้วยดี   และก่อนทำอะไรต้องมีการประชุมกันตกลงถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  จนได้รับเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง   ในปี  พ.ศ.  ๒๕๒๙ ต่อมาท่านได้ เป็นเจ้าคณะตำบลสำโรงทาบและได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ในนาม “พระครูสาธิตสังฆการ”

วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระราชทานวิสุงคามสีมา กำหนดเขตกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๗ ง ปี พ.ศ.๒๕๕๒ ได้ทำการบูรณะอุโบสถ และแล้วเสร็จ เมื่อปี ๒๕๕๔  จึงได้มีกำหนดจัดงานปิดทองลูกนิมิต ผูกสีมาอุโบสถ เพื่อให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย และขนบธรรมเนียมประเพณี เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

 

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย

๑. อุโบสถ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐
๒. ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๘
๓. กุฏิสงฆ์ ๑ หลัง เป็นอาคารไม้ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๓
๔. ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ และ
๕. ศาลาบำเพ็ญกุศลศพ ๑ หลัง สร้างด้วยไม้ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร เมื่อพ.ศ. ๒๕๔๙

 

ที่มาของประวัติ จากผู้อาวุโสบ้านเกาะแก้ว
เจ้าของประวัติ พระอธิการจรัญ สิริจนฺโท  วันที่ให้ถ้อยคำ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๘ กรกฎาคม ๒๕๓๔  เวลา  ๒๓.๑๕  น.   พระครูสาธิตสังฆการ (เจ้าอธิการคง ภารโท) มรณภาพ
๑๙ เมษายน ๒๕๔๙ พระอธิการนิคม  วณฺณโก มรณภาพ
๑๙ มิถุนายน  ๒๕๔๙  หลวงพ่อวิเชียร  สมบัติวงศ์  มรณภาพ
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ พระครูประทีปรัตนาภิรักษ์ (ปิ่นทอง  ชยนฺโต) มรณภาพ

คลิกเพื่อนำทาง