Samrongthap Sub-district , Samrongthap District ,
Surin Province

วัดตะเคียน (โพธิ์สิตาราม)

Wat Takhian

ความเป็นมา

                    วัดตะเคียน (โพธิ์สิตาราม) ที่อยู่เลขที่  ๑๐๙  หมู่ที่  ๙ บ้านตะเคียน  ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๗๐ โทรศัพท์ ๐๙๘-๑๒๔๒๘๓๒  เป็นวัดราษฎร์  สังกัดมหานิกาย  จํานวนพระสงฆ์ ๑๐ รูป ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗ ไร่  ๓ งาน  โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๘๘
วัดตะเคียน  มาจากชื่อต้นตะเคียนโบราณที่มีอยู่ภายในวัด  เป็นต้นตะเคียนที่ชุมชนบ้านตะเคียนเคารพ และศรัทธาตามความเชื่อ

                       วัดตะเคียนเป็นวัดดั้งเดิมของชุมชนชาวกูยโบราณ  เป็นวัดที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยพระครูอุปถัมภ์วรคุณ เจ้าอาวาสรูปที่ ๔ พร้อมกับชุมชนบ้านตะเคียนได้ให้ความสำคัญในด้านวัฒนธรรมชาวกูย มีความเป็นเอกลักษณ์ของชาวกูยมาอย่างยาวนาน และได้อนุรักษ์ไว้อย่างดีงาม เห็นได้จากการแต่งกายด้วยชุดชาวกูย มีการส่งเสริมการเรียนรู้ตัวอักษรกูย  สร้างเป็นหลักสูตรท้องถิ่นในชุมชน มีการสร้างเป็นฐานเรียนรู้ วัดตะเคียนและชุมชนบ้านตะเคียนร่วมกับโรงเรียนตะเคียนกูยวิทยา(บวรon tour) มีนักเรียนที่เรียนหลักสูตรท้องถิ่น รายวิชาแซวผ้าไหม นอกจากนี้ยังมีฐานเรียนรู้ การทอผ้า การแซวผ้าชาวกูย  การย้อมผ้าด้วยมะเกลือ ฯลฯ เป็นแหล่งวัฒนธรรมและศูนย์เรียนรู้ที่ดีงาม  ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ใช้พลัง บวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน โดยมีวัดตะเคียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน
– ได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๖
– เป็นวัดต้นแบบระดับประเทศ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๐
– เป็นวัดต้นแบบระดับจังหวัด เมื่อ  พ.ศ. ๒๕๖๔

คำขวัญวัดตะเคียน
พระกลางแจ้งองค์สูงใหญ่
พระไม้เจ้าตะเคียนทองคำนำโชค
ต้นไม้ใบดกปกคลุมชุ่มเย็น
เจดีย์บรรจุอัฐิอดีตเจ้าอาวาสงามเด่น
เป็นสถานที่บำเพ็ญบุญคุณความดี
เจดีย์ไม้บรรจุอัฐิโบราณราตรีกาล ๑๐๐ ปี
เป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
อนุรักษ์นาฏศิลป์ศิลปินพิธีกรรมรำแกลมอ

อาณาเขตวัด
ทิศเหนือ             จดถนนสาธารณะ
ทิศใต้                  จดถนนสาธารณะ
ทิศตะวันออก      จดถนนสำโรงทาบ-ปรางค์กู่
ทิศตะวันตก         จดถนนสาธารณะ

อาคารเสนาสนะ   ประกอบด้วย
๑. พระอุโบสถกว้าง ๖.๕๐  เมตร ยาว ๑๖ เมตร 
๒. พิพิธภัณฑ์กูย สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๐ เป็นอาคารไม้  ๒ ชั้น
๓. กุฏิสงฆ์จำนวน ๑ หลัง 
๔. หอระฆัง
๕. ซุ้มประตูหิน

จุดเด่น/สิ่งสำคัญภายในวัดตะเคียน
๑. หลวงพ่อทองคำนำโชค
๒. พิพิธภัณฑ์กูย
๓. แหล่งเรียนรู้หินนานาชนิด
๔. พระอุโบสถ
๕. เจดีย์บูรพาจารย์
๖. พระสีวลี
๗. เจดีย์ไม้โบราณ
๘. ศาลปู่ตา
๙. ซุ้มประตูหิน
๑๐. พิธีรำแกลมอ

พระมหาสมศักดิ์  ฐานิสฺสโร      รักษาการเจ้าอาวาสวัดตะเคียน

รายนามเจ้าอาวาสวัดตะเคียน
วัดตะเคียนเป็นวัดที่อยู่ภายใต้การปกครองของเจ้าคณะชั้นปกครองอำเภอสำโรงทาบ มีพระภิกษุ เป็นเจ้าอาวาสมาแล้วจํานวน ๕ รูป  คือ
รูปที่ ๑ พระอาจารย์ศรี
รูปที่ ๒ พระอุปัชฌาย์ผิว ปุญฺญสิริ       พ.ศ.๒๔๘๗
รูปที่ ๓ พระครูวิโรจน์  ธรรมสุนทร       พ.ศ.๒๕๓๔ – ๒๕๕๐
รูปที่ ๔ พระครูอุปถัมภ์วรคุณ               พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๖๓
รูปที่ ๕ พระมหาสมศักดิ์  ฐานิสฺสโร     รักษาการเจ้าอาวาสวัดตะเคียน พ.ศ.๒๕๖๔- ปัจจุบัน

กิจกรรมประจำปีวัดตะเคียน
๑. ประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
๒. กิจกรรมทำบุญวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
๓. เซ่นปู่ตา
๔. ประเพณีทำบุญวันสงกรานต์
๕. บุญบั้งไฟ
๖. บวชนาคหมู่วันเข้าพรรษา
๗. กิจกรรมถวายเทียนพรรษา / ทำบุญวันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา
๘. ทำบุญวันสารท
๙.งานบุญกฐินสามัคคี
๑๐. กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ
๑๑. กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี


วันที่ ๑๔ – ๑๕ เม.ย. พ.ศ.๒๕๖๕
สร้างรูปเหมือนบูรพาจารย์ ประดิษฐาน ณ ใต้ศาลาปฏิบัติธรรม วัดตะเคียน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่อนำทาง