ตำบลป่าสัก  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน

วัดหนองปลาขอ

วัดหนองปลาขอ

วัดหนองปลาขอ  ตั้งอยู่ เลขที่  ๘๙ บ้านหนองปลาขอ  หมู่ที่ ๕  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๙ โดยมีพระอธิการอินทะ อินทปญฺโญ เป็นประธานก่อสร้างฝ่ายสงฆ์ (สร้างขึ้นจากวัดร้างเดิมที่มีอยู่) ตามทะเบียนวัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระบุปีจัดตั้งวัด ปี ๒๔๐๖  เดิมชื่อว่า  “วัดป่าขอ” (ตั้งตามชื่อต้นไม้ท้องถิ่น คือต้นมะตันขอ (เล็บเหยี่ยว)) ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๘

วัดหนองปลาขอ เป็นอีกวัดหนึ่ง ที่ไม่ไกลจากตัวเมืองลำพูน มีสถาปัตยกรรมร่วมสมัย และ มีเรื่องราวให้น่ามาเยือน การเดินทางมาวัดหนองปลาขอ เมื่อวิ่งรถสายลำปาง – เชียงใหม่ ถึงแยกดอยติ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่จังหวัดลำพูน ขึ้นสะพานยกระดับ มุ่งหน้าตรงผ่านตลาดลำพูนจตุจักร เข้าช่องจราจรทางซ้าย เข้าทางขนาน และเลี้ยวซ้ายตรงซอย สยามโกบอลเฮาส์ สาขาลำพูน เข้ามา ๒ กิโลเมตร จะเจอกับวัดหนองปลาขอ อยู่ทางขวามือ ตรงข้ามกับหมู่บ้านปางวิมาน

เมื่อเข้ามาถึงบริเวณวัด ท่านจะได้พบกับองค์พระพุทธรูปปางลีลา สูงรวมฐานร่วม ๑๔ เมตร ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางของวัด ซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้ มีนามว่า พระพุทธเมตตาบารมี ๑๗๐ ปี อนุสรณ์ (หลวงพ่อใหญ่เมตตาประทานพร)

หลวงพ่อใหญ่เมตตาประทานพร

พระพุทธเมตตาบารมี ๑๗๐ ปี อนุสรณ์  (หลวงพ่อใหญ่เมตตาประทานพร)

สร้างขึ้นเพื่อสมโภชน์วัดหนองปลาขอ มีอายุครบ ๑๗๐ ปี ได้วางศิลาฤกษ์ก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ และเริ่มลงมือลงเสาเอกก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา และได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ใช้เวลาก่อสร้าง ๙ เดือน โดยความสำคัญของพระพุทธรูปองค์นี้ เป็นการสร้างเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของสาธุชนจากทิศทั้ง ๔ ยอดเกศโมลี หล่อด้วยทองสำริด บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่นำมาจากประเทศอินเดีย มีลักษณะที่งดงามและเป็นสถานที่ให้ศรัทธาประชาชนในละแวกใกล้เคียงได้มารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนประเพณีท้องถิ่น

อุโบสถ ของวัดยังมีพระพุทธรูปอีหลายองค์ให้กราบขอพร ทั้งพระประธานในพระอุโบสถ เป็นศิลปะล้านนาร่วมสมัย (สิงห์สาม) มีเอกลักษณ์ ตรงสังฆาฏิประดับกระจกจืนแบบโบราณ และ ยังมีต้นแบบพระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ ที่แกะเป็นต้นแบบจากไม้ละมุดสีดา ซึ่งมีองค์เดียวในโลก และยังได้มีโอกาสกราบพระพุทธรูปหินเขียวอินเดีย นามหลวงพ่อสำเร็จ อีกด้วย ซึ่งลืมไม่ได้เลยว่าศิลปะพุทธศิลปกรรม ในการจัดวางศิลปะ และการสร้างอุโบสถหลังนี้ มีมนต์ขลังแห่งความเป็นล้านนาร่วมสมัย หน้าบันไดทางขึ้นแตกต่างจากวัดอื่นๆ ที่จะมีบันไดนาค อยู่หน้าโบสถ์ แต่วัดหนองปลาขอ ได้สร้างมังคละมัจฉา หรือรูปปั้นปลาขอ ปลาในจินตนาการ ที่เป็นชื่อของวัดในปัจจุบัน ซึ่งก็มีความหมายที่ลึกซึ้งแต่ก็ลงตัวในการจัดวางพุทธศิลปกรรม

ในบริเวณของวัดหนองปลาขอ ยังมีให้ท่านได้กราบขอพร “พระพุทธพัสสาประสิทธิ์” (พระพุทธรูปปางขอฝน) ที่แกะจากหินสีชมพู มีหนึ่งเดียวในโลกนี้ ได้แวะตีฆ้องหลวงมงคลชัย ขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางห้าเมตร มีลานอุทยานการศึกษา พระพุทธรูป ๕ ปาง ปางประสูติ ปางตรัสรู้ ปางปฐมเทศนา ปางปรินิพพาน (ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง) และยังมีลานบ่อน้ำนาคนิมิตรซึ่งทางวัดได้จัดเป็นลานประดิษฐานองค์พระญานาคตระกูล เอราปถ ตามตำนานในการปกป้องพระพุทธศาสนา

ทำเนียบเจ้าอาวาส

๑. พระอธิการอินทะ  อินทปญฺโญ  ๒๓๘๙ – ๒๔๕๐
๒. พระอธิการคำมูล   ๒๔๕๐ – ๒๔๗๔
๓. พระอธิการคำอ้าย  พทฺธญาโณ   ๒๔๗๗ – ๒๔๙๓
๔. พระอธิการยอด  ญาณจารี   ๒๔๙๔ – ๒๕๑๓
๕. พระครูวุฒิวรคุณ  (ต่วน  อริยวํโส)  ๒๕๑๓ – ๒๕๔๕
๖. พระมาศรันยวรรธน์  ปุญญศิริ  (รก.) ๒๕๔๕ – ๒๕๔๖
๗. พระอธิการฮิม  พฺรหฺมวํโส  ๒๕๔๘ – ๒๕๕๕
๘. พระมหาอนุวัต ฐิตเมโธ (วิชัยรัตน์) ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน

พระมหาอนุวัต ฐิตเมโธ (วิชัยรัตน์) เจ้าอาาวาสวัดหนองปลาขอ

ประวัติเจ้าอาวาส

พระมหาอนุวัต ฐิตเมโธ (วิชัยรัตน์)
เกิดวันพุธ ที่ ๑๗ เดือนตุลาคม ๒๕๓๓ ปัจจุบัน อายุ ๓๑ ปี
จบการศึกษาเปรียญธรรม ๓ ประโยค
– ปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัญฑิต (ครุศาสตร์)
– ปริญญาโทสังคมศาสตร์และศิลปะศาสตร์มหาบัญฑิต (บริหารการศึกษา)
_ปัจจุบัน ทำหน้าที่เป็นประธานผู้ประสานเครือข่ายพระคิลานุปัฏฐากจังหวัดลำพูน ทำหน้าที่เป็นพระธรรมวิทยากร ครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา โรงเรียนหอปริยัติศึกษาวัดพระธาตุหริภุญชัย เจ้าอาวาสวัดหนองปลาขอ จังหวัดลำพูน

 

ในช่วงปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ ทางวัดหนองปลาขอ ได้มีโครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนพุทธเกษตรแห่งการตื่นรู้ และสร้างอาคารปฏิบัติธรรม เพื่อรองรับการเติบโตของชุมชน และเพื่อเป็นแหล่งการจัดการความรู้เรื่องวิถีชีวิต และเปิดให้มีกิจกรรมปฏิบัติธรรมในศูนย์การเรียนรู้ หากท่านใดได้มีโอกาสผ่านมาทางจังหวัดลำพูน ก็แนะนำให้ท่านแวะอีกวัดหนึ่ง เพื่อมากราบสักการะพระพุทธเมตตาบารมี ๑๗๐ ปี อนุสรณ์ หรือมีโอกาสแวะร่วมทำบุญกับทางวัด หรือร่วมสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนพุทธเกษตรแห่งการตื่นรู้

บรรยายกาศงานบุญภายในวัด

                         

ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดลำพูนจตุจักร
เลขที่ ๕๗๐๗๐๘๒๔๙๐ ชื่อบัญชีวัดหนองปลาขอ (สมทบซื้อที่ดิน) หรือ

บัญชีธนาคารกสิกรไทย
เลขที่ ๖๖๑๒๑๑๙๖๑๗ ชื่อบัญชีวัดหนองปลาขอ (เงินก่อสร้างและบูรณะวัด)

ติดต่อสอบถามที่
โทรศัพท์ ๐๘๑๗๘๓๑๗๖๔
พระมหาอนุวัต ฐิตเมโธ เจ้าอาวาสวัดหนองปลาขอ

คลิกเพื่อนำทาง