ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

วัดทิพย์อัปสรณ์อมรอินทร์ (วัดน้อยวังสะแกง)

Wat Thip Apson Amon-in (Noi Wang Sakang)

พระวิหารหลวง

ประวัติความเป็นมา

วัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๐๗ หมู่ ๙  ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน มีตำนานเล่าว่าเมื่อครั้งพระนางจามเทวีผู้ครองนครหริภุญซัย ได้เสด็จทางเรือตามลำนํ้าปิง ครั้นมาถึงบริเวณชุมชนวังสะแกง มีคุ้งน้ำวนขนาดใหญ่ น้ำไหลเชี่ยวแรง เรือโคลงเคลง ทำให้ปาน (ฆ้อง แต่ไม่มีวงกลมตรงกลางทำเป็นปมนูน) เชือกขาดตกน้ำ พระองค์จึงมีรับสั่งให้ทหารและชาวบ้านดำน้ำลงไปหา แต่ไม่พบ พระนางทรงเชื่อในญาณว่า พื้นที่นี้มีความสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จึงมีรับสั่งให้สร้างวัดไว้บริเวณนี้

เมื่อช่วงร้อยกว่าปีที่ผ่านมา (ประมาณ พ.ศ.๒๔๓๖) มีการค้นพบวัดแห่งนี้ มีการบูรณะและตั้งชื่อวัดว่า “วัดน้อยวังปาน” มีพระจันโต กาวิชโย หรือ ครูบากาวิขัย มาจำพรรษาและพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองมาตามลำดับ ต่อมาครูบาคำมูล วัดต้นผึ้ง ได้ส่งพระประยูรมาจำพรรษาที่วัดแห่งนี้ และมีการเปลี่ยนชื่อวัดเป็น “วัดน้อยวังสะแกง” แต่ด้วยที่ตั้งของวัดอยู่ห่างไกลชุมชน ไม่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก ทำให้ญาติธรรมไม่สะดวกมาทำบุญ เมื่อพระประยูรมรณภาพลง จึงไม่มีพระมาจำพรรษา จนกลายเป็นวัดร้างนับเป็นเวลาได้ ๕๐ กว่าปี

ซุ้มประตู

เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๕ คุณพรทิพย์ ณ บางข้าง ภรรยา พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง ได้มีโอกาสมาที่วัดร้างแห่งนี้ ได้พบกำแพงโบสถ์โบราณเพียงด้านเดียวและเจดีย์เก่าอีกหนึ่งองค์ จึงได้ตั้งจิตอธิษฐานที่ซากโบสถ์โบราณว่า “ถ้าหากจะมีโอกาสบูรณะวัดแห่งนี้ร่วมกับพลเรือเอกอมรเทพฯ เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาต่อไป ขอให้ได้นำพลเรือเอกอมรเทพฯ มาที่นี้ เนื่องจากก่อนหน้านี้ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ พลเรือเอกอมรเทพฯ ได้ปฏิบัติธรรมและเคยมีนิมิตให้สร้างวัดใหม่ในพื้นที่สี่เหลี่ยมคล้ายกับที่วัดร้างแห่งนี้” จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๕๕๖ พลเรือเอกอมรเทพ  ณ บางช้าง ประธานโครงการบูรณะวัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์ ได้มาปฏิบัติธรรมที่วัดร้างนี้เป็นเวลา ๔ วัน ๓ คืน จนเกิดพลังบันดาลใจอย่างแรงกล้าที่จะบูรณะวัดร้างแห่งนี้ให้เป็นวัดใหม่ตามที่ได้เคยนิมิตเห็น จึงได้รวบรวมศรัทธาบุญทำการบูรณปฏิสังขรณ์ โดยก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ขึ้นใหม่ทั้งหมด จากที่ดินธรณีสงฆ์เดิมของวัดซึ่งเป็นที่รกร้าง ๑๑ ไร่ ๒ งาน ๐๗ ตารางวา เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นศูนย์กลางสำคัญของการปฏิบัติธรรมตามพระพุทธศาสนาอีกแห่งหนึ่งในภาคเหนือ

เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๙ น. ได้มีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยพระธรรมมังคลาจารย์ (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เจ้าอาวาส วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเขียงใหม่ ได้เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์  มีพลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง และคุณพรทิพย์ ณ บางช้าง ภรรยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  และในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๙ น. ซึ่งเป็นวันมงคลตามตำรา  พระธรรมมังคลาจารย์ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์การบูรณปฏิสังขรณ์วัดน้อยวังสะแกง

องค์พระประทาน

ต่อมาได้ดำเนินการขอยกฐานะจากวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยความเห็นชอบของเถรสมาคม ได้ออกประกาศยกฐานะจากวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา เมื่อ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีพระใบฎีกาพิษณุ สุธมฺมธโร เป็นรักษาการเจ้าอาวาส (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐) จากนั้นพลเรือเอกอมรเทพฯ ได้มีการรวบรวมผู้มีศรัทธาบุญร่วมกันซื้อที่ดินถวายวัดรอบวัดเพิ่มเติมจากธนาคารกรุงไทยจำกัด จำนวน ๒๙ ไร่เศษ ทำให้ปัจจุบันวัดมีพื้นที่ทั้งสิ้น ๔๐ ไร่เศษ

เนื่องจาก วัดน้อยวังสะแกง มีชื่อคล้ายกับวัดวังสะแกง (ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๓ บ้านวังสะแกง ตำบลหนองล่อง) ที่มีพื้นที่หมู่บ้านใกล้เคียงกัน ทำให้เกิดความสับสน จึงดำเนินการขอเปลี่ยนชื่อวัด โดยความเห็นชอบของเถรสมาคม ก็ได้ออกประกาศเปลี่ยนชื่อวัดเป็น “วัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์” เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐

ศาลามหาราช

ปัจจุบันวัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์มี พระอธิการสิขร จิตฺตสํวโร  (เจ้าอาวาสวัดปทุมสราราม) ทำหน้าที่ รักษาการเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษานับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาไหว้พระทำบุญ ปฏิบัติธรรม สักการะรูปเหมือนพระแม่เจ้าจามเทวี และอนุสาวรีย์มหาราชเก้าพระองค์ รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ล้านนาอีกด้วย

พระบรมราชโองการของพระแม่เจ้าจามเทวี ในการสร้างวัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์
ตามนิมิตที่เกิดกับพลเรือเอกอมรเทพ  ณ บางช้าง

๑. วัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่สำคัญของหริภุญชัยและภาคเหนือ เพื่อประโยชน์ของพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาทั้งปวง โดยต้องสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ปี นับจากวันที่เริ่มดำเนินการก่อสร้างและให้ใช้ปัจจัยจากศรัทธาเท่านั้น

๒. หลังจากพิธีสมโภชวัดแล้ว ในเขตพุทธาวาสห้ามมิให้มีการสร้างถาวรวัตถุใด ๆ เพิ่มเติมอีก การทำนุบำรุงอาคารต่าง ๆ มิให้มีการดัดแปลง ต่อเติมหรือการตกแต่งที่ผิดไปจากรูปแบบเดิม รวมถึงมิให้มีการจัดทำค้าวัตถุมงคลภายในวัด

ตำหนักพระแม่เจ้าจามเทวี

อาคารเสนาสนะ

– พระอุโบสถ
– พระวิหารหลวง
– พระบรมธาตุเจดีย์ศรีจามเทวี
– วิหารปฏิบัติธรรม
– ศาลามหาราช
– ตำหนักพระแม่เจ้าจามเทวี
– สำนักงานวัด
– หอระฆัง
– อาคารที่พักผู้ปฏิบัติธรรมชาย-หญิง
– โรงฉัน โรงครัววัด
– กุฏิเจ้าอาวาส กุฏิพระสงฆ์
– ป้ายชื่อวัดและซุ้มประตูทางเข้า-ออกวัด
– อาคารคลังพัสดุสงฆ์
– อาคารเวชชาคารหมอพร

พระบรมธาตุเจดีย์ศรีจามเทวี

วิหารปฏิบัติธรรม

ประชาสัมพันธ์

เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญกับทางวัดโดยโอนเงินผ่านธนาคาร ประเภท : ออมทรัพย์ ดังนี้
๑. กองทุนสร้างวัดและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของวัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์ โดยโอนเงินผ่านธนาคาร ธนาคารทหารไทย  ชื่อบัญชี วัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์   เลขที่บัญชี 621-2-32654-7
๒. กองทุนสนับสนุนนักเรียนในพื้นที่ ที่วัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์ดูแล โดยโอนเงินผ่านธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย  ชื่อบัญชี วัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์ กองทุนเพื่อสนับสนุนนักเรียนในพื้นที่
เลขที่บัญชี 526-0-76388-2

 ส่งรายละเอียดการบริจาคมาที่ Email : [email protected]
นาวาเอกหญิง อุลัยลักษณ์  ชัยโสตถี โทร. 080-082-6228

ภาพมุมสูง

คลิกเพื่อนำทาง