ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

วัดสูงธรรมาราม

ประวัติวัดสูงธรรมาราม

วัดสูงธรรมาราม ตั้งอยู่ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน แต่เดิมวัดแห่งนี้เป็นวัดร้างมาหลายชั่วอายุคนแล้วจากการสันนิษฐานของผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน สถานที่นี้เป็นทุ่งนาและมีป่ารกทึบ ชาวบ้านไม่ค่อยกล้าที่จะเข้ามาในวัดแห่งนี้ จากการบอกกล่าวกันปากต่อปาก พูดกันจนชินหู ผู้เฒ่าผู้แก่เรียกสถานที่นี้ว่าวัดสูงมาช้านาน และเป็นวัดที่มีก่อนการตั้งหมู่บ้าน ซึ่งวัดร้างแห่งนี้อยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ ๕๐๐ เมตร ชื่อหมู่บ้านว่า บ้านฮ่องแฮ่ หมู่ ๑๙

ต่อมาเมื่อปี ๒๕๔๑ ทางคณะชาวบ้าน ได้ลงความเห็นว่าการไปทำบุญที่วัดเดิมค่อนข้างเดินทางลำบาก จึงพร้อมใจกันบรูณะวัดแห่งนี้ ให้มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา จึงได้ทำถนนและศาลาบำเพ็ญบุญ โดยผู้มีจิตศรัทธา ชลบุรี – กรุงเทพฯและผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายได้บริจาคทรัพย์ในการก่อสร้างจนถึงปัจจุบัน แต่เดิมวัดแห่งนี้มีพื้นที่ ๒ ไร่ ๒ งาน ต่อมาได้มีการถวายที่ดินเพิ่มเติมอีก ๓ ไร่เศษ โดยเป็นพื้นที่ของ พระอธิการบุญธรรม ธมฺมธโร (เจ้าอาวาสรูปแรก) และวัดแห่งนี้ก็มีการสร้างถาวรวัตถุขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน

วัดสูงธรรมาราม ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษา เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๓ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

พระธาตุชัยมงคล

การบริหารและการปกครอง
๑. พระอธิการบุญธรรม ธมฺมธโร พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๖
๒. พระธนวัฒน์ จนฺทวํโส            พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘
๓. พระอธิการอภิชาติ อภิชาโต    พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕จ
๔. พระอธิการกฤศณัฏฐ์ สุภกิจฺโจ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน

หอระฆัง

ปูชนียวัตถุ
๑. ซากอุโบสถเก่าแก่อายุหลายร้อยปี ซึ่งล้านนาเรียกว่า (กู่)
๒. อุโบสถ
๓. ศาลาการเปรียญ
๔. เจดีย์
๕. หอระฆัง
๖. กุฎิสงฆ์

“องค์ท้าวเวสสุวรรณ”

 

ประชาสัมพันธ์

เจริญพรญาติโยมสักการะขอพร “องค์ท้าวเวสสุวรรณ” ศักดิ์สิทธิ์ ภายในวัดซึ่งประดิษฐานไว้กลางแจ้งตลอด ๒๔ ชั่วโมง ขอพรพระพุทธรูปประธานในโบสถ์
ท่านที่นำดอกกุหลาบหรือดอกไม้สีแดง มากราบไหว้ องค์ท้าวเวสสุวรรณ ที่วัด ทางวัดจะมอบพระผงกุหลาบองค์ท้าวเวสสุวรรณให้เป็นที่ระลึกท่านละ ๑ องค์
ติดต่อร่วมทำบุญ โทร. ๐๙๙ ๑๓๖ ๖๕๙๒

ภาพมุมสูง

 

คลิกเพื่อนำทาง