วัดหนองยวง

วัดหนองยวง ตั้งอยู่เลขที่ ๒๖๕ บ้านหนองยวง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ปัจจุบันมี พระครูเมธานันทกิจ เป็นเจ้าอาวาส

ประวัติวัดหนองยวง
วัดหนองยวง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๕ ตามประวัติวัดแจ้งว่า เดิมเป็นที่วัดร้าง ประมาณปี พ.ศ.๒๔๕๒ ศรัทธาชาวบ้านหนองยวงได้ปรึกษากันที่จะสร้างวัดขึ้น และได้พิจารณาเห็นว่าที่บริเวณวัดร้างนี้ เหมาะสมที่จะพัฒนาสร้างขึ้นเป็นวัด และอยู่ติดกับหนองน้ำ ซึ่งตามตำนานเล่าว่า เมื่อก่อนชาวบ้านได้มาอาศัยอยู่บริเวณใงกล้หนองน้ำ  มีอาชีพในการปลูกต้นฝางกันทุกครัวเรือน ด้วยเหตุนี้หนองแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าหนองยวง ซึ่งมาจากยวงฝ้ายอันเป็นสัญลักษณ์ จึงพร้อมใจกันแผ้วถางป่าพง และสร้างเสนาสนะขึ้น ได้รับวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร
ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ งาน น.ส. ๓ เลขที่ ๒๒๐๙
อาณาเขตวัด ทิศเหนือจดถนน ทิศใต้จดถนน ทิศตะวันออกจดถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกจดโรงเรียนวัดหนองยวง
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาอเนกประสงค์
ปูชนียวัตถุ  พระประธานเป็นพระพุทธรูปหล่อทองเหลือง และพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน

การบริหารและการปกครอง
วัดหนองยวงมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
รูปที่ ๑ พระบุญมี ธรรมขนฺโท พ.ศ. ๒๔๖๑ – ๒๔๘๓
รูปที่ ๒ พระใจ๋ พ.ศ. ๒๔๘๔ – ๒๔๘๕
รูกที่ ๓ พระเขื่อน พ.ศ. ๒๔๘๖ – ๒๔๘๗
รูปที่ ๔ พระบุญรส คมฺภีโร พ.ศ. ๒๔๘๘ – ๒๔๙๓
รูปที่ ๕ พระปวง พ.ศ. ๒๔๙๔ – ๒๔๙๖
รูปที่ ๖ พระคำ พ.ศ. ๒๔๙๗ – ๒๕๐๓
รูปที่ ๗ พระปวง พ.ศ. ๒๕๐๔ – ๒๕๐๘
รูปที่ ๘ พระอินสม สิริจนฺโท พ.ศ. ๒๕๐๙ – ๒๕๑๕
รูปที่ ๙ พระบุญเลิศ โชติธมฺโม พ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๑๗
รูปที่ ๑๐ พระอธิการประเสริฐ ธมฺมกาโม พ.ศ. ๒๕๑๙ – ๒๕๓๑
รูปที่ ๑๑ พระอธิการประกาย สุภาจาโร พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๔๐
รูปที่ ๑๒ พระอธิการศุภชัย สุจิตฺโต พ.ศ.๒๕๔๑ – ๒๕๔๖
รูปที่ ๑๓ พระครูเมธานันทกิจ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึงปัจจุบัน
ประวัติ พระครูเมธานันทกิจ (เจ้าอาวาส)
สถานเดิม ชื่อ สุวิทย์ นามสกุล กันธิยะ เกืดวันเสาร์ แรม ๑๒ ค่ำ ปีเถาะ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๘ ณ บ้านเลขที่ ๖๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน บิดา นายอินสม กันธิยะ มาดาร นางคำ ศรีเพชร
บรรพชา เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๑ ณ วัดเหล่าดู่ ตำบลหนองยวง อำเภอป่าซาง(อำเภอเวียงหนองล่องปัจจุบัน) จังหวัดลำพูน พระอุปัชฌาย์ พระมหาสงคราม ปญฺญาวุธโธ เจ้าคณะอำเภอป่าซาง วัดบ้านก้อง ตำบลปากบ้อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ ณ พัทธสีมา วัดหนองยวง ตำบลหนองยวง อำเภอป่าซาง(อำเภอเวียงหนองล่องปัจจุบัน) จังหวัดลำพูน พระอุปัชฌาย์ พระครูสุนทรปัญญรัตน์ เจ้าคณะตำบลหนองยวง วัดป่ารกฟ้า พระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการสิทธิชาติ สุภาจาโร วัดหนองยวง พระอนุสาวนาจารย์ พระคนอง อนาโลโย รอเจ้าอาวาสวัดป่ารกฟ้า
วิทยฐานะ
พ.ศ. ๒๕๓๐ – สำเร็จการศึกชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่โรงเรียนบ้านป่ารกฟ้า ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
พ.ศ. ๒๕๓๓ – สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
                     – สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดหนองเจดีย์
พ.ศ.๒๕๓๗  – สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
พ.ศ. ๒๕๔๕ – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต (พธ.บ) เกียรตินิยมอันดับสอง จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๖ – สำเร็จการศึกษาปริญญาโท พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต (พธ.ม) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ปัจจุบัน กำลังศึกษาระดับดับปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
งานด้านกิจของสงฆ์ ได้รับตราตั้งครูสอนปริยัติธรรมเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ สำนักศาสนศึกษาวัดหนองเจดีย์ ได้รับหันตราตั้งเจ้าอาวาสเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ทำการบูรณะอุโบสถ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ บูรณะกุฏิสงฆ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ สร้างศาลาพระเจ้าทันใจและพระเจ้าทันใจวันเดียวเสร็จ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ สร้างเจดีย์พระธาตุทันใจ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับแต่วตั้งให้เป็นศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์ในความอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับแต่งตั้งเป็นโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน และได้จัดอบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาจิตเยาวชนและชาวบ้านเป็นประจำทุกปี และเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พัดยศให้เป็น พระครูสัญญาบัตรวัดราษฎร์ชั้นโท ในราชทินนามว่า พระครูเมธานันทกิจ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับพระราชทานรางวัลเสมาธรรมจักร ประเภทส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์พัดยศให้เป็นพระครูสัญญาบัตรวัดราษฎร์ชั้นเอก ในราชทินนามเดิมว่า พระครูเมธานันทกิจ 

ประเพณีสำคัญของวัดหนองยวง
ประเพณี “สืบชะตาหลวง ไหว้สาป๋าระมีพระเจ้าทันใจ” เป็นงานประเพณีประจำปีของวัดหนองยวง จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ทุกวันที่ ๑ – ๒ มกราคม ของทุกปี ในงานนี้จะมีการสักการบูชาพระเจ้าทันใจเจดีย์พระธาตุทันใจ พิธีสรงน้ำพระบรมธาตุ และมีพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา ทำบุญโลงศพ ทำบุญอุทิศแด่เจ้ากรรมนายเวร พ่อเกิดแม่เกิดตามความเชื่อของคนล้านนา และจะมีการออกโรงทานจำนวนเยอะมากเกือบ ๑๐๐ โรงทานทุกปี สืบเนื่องจากการที่ช่วงวันหยุดยาวลูกหลาน ชาวบ้านในชุมชนที่ไปทำงานต่างจังหวัดก็จะกลับมาเยี่ยมพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรที่บ้านเกิด พอจะต้องเดินทางกลับไปทำงาน พ่อแม่ผู้เฒ่าผู้แก่ก๋เป็นห่วง ท่านเจ้าอาวาสเลยจัดงานประเพณีนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมกำลังใจ เป็นการปัดเคราะห์ เป็นการต่ออายุ เพื่อให้เกิดความอุ่นใจ สบายใจแก่ผู้อยู่และผู้เดินทางกลับ ถือว่าเป็นกิจกรรมบุญร่วมกันของครอบครัว ตามคติความเชื่อของล้านนา ซึ่งแต่ละปีก็จะมีคนเข้าร่วมพิธีกรรมนี้และร่วมออกโรงทานเพิ่มขึ้นทุกปีๆ
ประเพณี “สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง” งานสงกรานต์
เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่มีคนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากทุกปี เนื่องจากคนนชุมชนที่ไปทำงานต่างจังหวัด ต้องกลับมากราบไหว้และรดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ พ่อแม่ โดยจะมีกิจกรรมขนทรายเข้าวัด ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ สืบชะตาต่ออายุ สรงน้ำเจดีย์พระธาตุ สรงน้ำพระภิกษุสามเณร รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชน งานสวดมนต์พิธีใจ๋บ้านหรือกลางหมู่บ้าน แห่ไม้ค้ำโพธิ์

คลิกเพื่อนำทาง