วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยแห่งแรกของจังหวัดลำพูน”

มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยฝ่ายมหานิกาย การบริหารและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์ทางกฎหมายทั้งกับรัฐบาลและคณะสงฆ์ เป็นสถาบันสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒ มีชื่อเดิมว่า “มหาธาตุวิทยาลัย” และมีพระบรมราชโองการเปลี่ยนนามใหม่ว่า “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๙ ได้จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนเดิมตลอดมา  จนล่วงถึง พ.ศ. ๒๔๙๐ ได้ดำเนินการจัดการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงในระดับมหาวิทยาลัย เปิดสอนระดับปริญญาตรี คณะพุทธศาสตร์เป็นคณะแรกและมีพัฒนาการตามลำดับจน จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยส่งผลให้มหาวิทยาลัย มีพระราชบัญญัติรับรองสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ และเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ เน้นจัดการศึกษาวิชาการด้านพระพุทธศาสนา มาจนถึงปัจจุบันนี้

“จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มุ่งพัฒนาสู่วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน”

คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน ได้กำหนดแผนพัฒนาด้านการศึกษาของคณะสงฆ์ทุกแผนกทั้งบาลี นักธรรมและสามัญศึกษาเป็นต้น โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาในห้วงเวลาระยะเวลา พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๓๙ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๗  ได้เกิดการตื่นตัวกระแสการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา สังคมให้ความสนใจที่จะผลักดันให้มีการปฏิรูปการศึกษาและส่งผลต่อการปฏิรูปการศึกษาทุกระบบ

ได้ก่อตั้งและดำเนินการเปิดการเรียนการสอนขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ โดยคณะสงฆ์  ข้าราชการ  พ่อค้า  ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ได้ร่วมกันก่อตั้งและผลักดัน โดยการนำของ

พระราชธีราภรณ์  เจ้าคณะจังหวัดลำพูน

พระราชมหาเจติยาภิบาล เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร 

และพระครูปริยัติธำรง ประธานพระปริยัตินิเทศก์ภาคเหนือ

ซึ่งพระสังฆาธิการในจังหวัดลำพูนได้มีฉันทามติสละนิตยภัต จำนวน ๑ เดือน เพื่อถวายสมทบเป็นกองทุนในการก่อตั้ง เพื่อยื่นเสนอขอจัดตั้งสถาบันการศึกษาสงฆ์ โดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนหอปริยัติ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร  เป็นสถานที่ทำการเรียนการสอน เดิมมีชื่อว่า “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ศูนย์การศึกษาวัดพระธาตุหริภุญชัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ ได้มีโอกาสศึกษาวิชาการทางธรรมที่ควบคู่กับทางโลก ให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความเจริญงอกงาม เสียสละอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม ดำรงตนตามแนววิถีพุทธ และเพื่อพัฒนาปัญญามุ่งก้าวเป็นสถาบันหลักทางสังคมที่ยั่งยืนสืบต่อไป

จากนั้นได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนวันแรกวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา พุทธศักราช๒๕๔๖ ได้ย้ายไปอยู่ที่ตั้งปัจจุบันนี้ ซึ่งคุณเจ้าดารารัตน์ ณ ลำพูน ผู้เป็นทายาทอดีตเจ้าผู้ครองนครลำพูน  ได้ถวายที่ดินให้เป็นที่ตั้ง

คุณเจ้าดารารัตน์ ณ ลำพูน

 

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มีผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ เป็นผู้กำกับ ดูแลและมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน โดยทำหน้าที่แทนคณะวิชาในส่วนกลาง

-พระเทพญาณเวที (สุเธียร อคฺคปญฺโญ,ป.ธ.๔) อดีตเจ้าคณะจังหวัดลำพูน, อดีตรองเจ้าคณะภาค ๗, อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗

-พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ไพบูลย์ ภูริวิปุโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ, อดีตเจ้าคณะจังหวัดลำพูน

-พระเทพรัตนนายก (จำรัส ทตฺตสิริ.ป.ธ.๗) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ, เจ้าคณะจังหวัดลำพูน

-ธิดาในเจ้าพัฒนา ณ ลำพูน(ราชโอรสในเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครลำพูน) กับเจ้าพงศ์แก้ว ณ ลำพูน(ธิดาในเจ้าราชบุตรวงษ์ตวัน ณ เชียงใหม่)

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

ระดับประกาศนียบัตร  จำนวน ๒ หลักสูตร

–     ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์

–     ประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา

ระดับปริญญาตรี จำนวน ๔ สาขาวิชา

  • คณะพุทธศาสตร์    สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
  • คณะครุศาสตร์      สาขาวิชาสังคมศึกษา
  • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  • คณะมนุษยศาสตร์   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ระดับปริญญาโท จำนวน ๒ สาขาวิชา

  • คณะพุทธศาสตร์    สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
  • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา ๒ ส่วนงาน

๑.   สำนักงานวิทยาลัย   กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานการเงินบัญชีและพัสดุ กลุ่มงานวางแผนและงบประมาณ

๒.   สำนักงานวิชาการ กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพ การศึกษา กลุ่มงานบริการการศึกษา

๓. ศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์หริภุญชัย

๔. ฝ่ายกิจการพิเศษ

การพัฒนาองค์กร ตามกรอบปณิธาน ปรัชญา และวิสัยทัศน์

ปณิธาน : เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์

ปรัชญา : การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม

วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน : มุ่งพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาในระดับภูมิภาค โดยจัดการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ให้นำไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ ๔ ด้าน

  • ผลิตบัณฑิต : ผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  • วิจัยและพัฒนา : การวิจัยและค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิฎก โดยวิธีสหวิทยาการแล้วนำองค์ความรู้ที่ค้นพบมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา ศีลธรรม และจริยธรรมของสังคม รวมทั้งพัฒนา คุณภาพงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
  • ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม : สนับสนุนกิจการคณะสงฆ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา พัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรทางศาสนา ให้มีศักยภาพในการธำรงรักษา เผยแผ่หลักคำสอน และเป็นแกนหลักในการพัฒนาจิตใจ
  • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : เสริมสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้เอื้อต่อการศึกษา เพื่อสร้างจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สนับสนุนให้มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น มาเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ 

คณะผู้บริหารในปัจจุบัน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน    พระครูสิริสุตานุยุต, ผศ.ดร.  (น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พธ.บ. กศ.ม., พธ.ด. )

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ       พระครูโกวิทอรรถวาที ผศ.ดร. (น.ธ.เอก, ป.ธ.๑-๒, พธ.บ. M.A.,Ph.D.)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร        ผู้ช่วยศาสตรจารย์.ดร. เสน่ห์ ใจสิทธิ์  (น.ธ.เอก,ร.บ. รป.ม., พธ.ด.)

ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ     นายพุทธิพงษ์  กันทะรส   (น.ธ.เอก,ป.ธ.๑-๒, พธ.บ.,พธ.ม.)

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย    นายจักรพงศ์  เพ็ญเวียง   ( ค.บ.,บธ.ม. )

หัวหน้าศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์หริภุญชัย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสร แสนวงค์ (น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, พธ.บ.,ร.บ,ร.ม. , ปร.ด.)

ผู้บริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี

๑.ประธานกรรมการหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา       นายจันทรัสมิ์ ตาปูลิง

๒.ประธานกรรมการหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา            ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาเดช อุปนันท์

๓.ประธานกรรมการหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   พระมหาอรรถพล นริสฺสโร

๔.ประธานกรรมการหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภราดร สุขภันธ์

ผู้บริหารหลักสูตรระดับปริญญาโท

๑.ประธานกรรมการหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา (รก.)          พระครูสิริสุตานุยุต,ผศ.ดร.

๒. ประธานกรรมการหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสน่ห์ ใจสิทธิ์

สัมโมทนียพจน์จากผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน พระครูสิริสุตานุยุต,ผศ.ดร.

“จัดการศึกษาด้วยสิ่งแวดล้อมแบบวัดแบบอาราม  ยึดแนวมาตรฐานวิชาการที่โลกยอมรับ ”

ลำพูนหรือในอดีตคืออาณาจักรนครหริภุญชัย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เล็กและเก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือตอนบน ถือว่าเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนาตั้งแต่ยุคพระนางจามเทวีองค์ปฐมกษัตริย์ เป็นดินแดนพระพุทธศาสนาที่มีความเจริญรุ่งเรือง แม้แต่พระยามังรายยังเคารพยกย่องว่าเป็นเมืองพระธาตุ เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยวัดวาอาราม ความเจริญก้าวหน้าได้พัฒนาตามกาลเวลาและตามเหตุปัจจัย โดยเฉพาะด้านการศึกษาก็เปลี่ยนไปตามกาลสมัย ประชาชนต้องพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาที่สูงขึ้น

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนริเริ่มเกิดจากคนในชุมชน จึงมุ่งพัฒนาองค์กรเพื่อสร้างอรรถประโยชน์ให้กับชุมชน เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ตอบสนองรองรับคฤหัสถ์ศรัทธาญาติโยมและพระภิกษุ สามเณร ให้มีโอกาสความเสมอภาคทางด้านการศึกษาทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรม จัดการศึกษาตามหลักการของพระพุทธศาสนาที่เน้นการพัฒนาชีวิตมนุษย์ให้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขอย่างแท้จริงและอยู่ในสังคมร่วมกับคนอื่นได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์ทั้งกายภาพและชีวภาพ มุ่งสร้างความสุขความสำเร็จทั้งปริญญาวิชาชีพและปริญญาชีวิต ที่นี่จึงเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาร่างกายและจิตใจ และเป็นสถาบันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์ผู้สถาปนาขึ้นเพื่อประสงค์ให้การศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ควบคู่คุณธรรม(วิชชาจรณสัมปันโน) สร้างพัฒนาคนตามแนวพุทธภาษิตประจำมหาวิทยาลัย

“ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต  ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก” และสร้างเบ้าหลอมเป็นคุณลักษณะของนิสิตที่พึงประสงค์ เพราะที่นี่คือองค์กรแห่งความสุข ฯลฯ

พระพุทธรูปประธานประจำสถาบันวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

 ขนาดหน้าตัก ๕๙ นิ้ว “พระพุทธมหาจุฬาบารมีศรีหริภุญชัย  หริภุญชยฎฺฐํ สงฺฆวิชฺชาลยุปฺปนฺนสฺส วีสติวสฺสปริปุณฺณมงฺคลกาลิกํ เสฎฺฐวรุตฺตมํ ”ย การสร้างพระพุทธปฎิมาศิลปะหริภุญชัยประยุกต์เนื้อส าริดนามว่า “พระพุทธมหาจุฬาบารมีศรีหริภุญชัย หริภุญชยฎฺฐํ สงฺฆวิชฺชาลยุปฺปนฺนสฺส วีสติวสฺสปริปุณฺณมงฺคลกาลิกํ เสฎฺฐวรุตฺตมํ. (พระพุทธมหาจุฬาบารมีศรีหริภุญ ชัย องค์มีในกาลมงคลอันบริบูรณ์แห่งปีที่ยี่สิบแห่งการเกิดขึ้นของวิทยาลัยแห่งสงฆ์อันตั้งอยู่ในเมืองหริภุญชัย เป็นองค์ประเสริฐและสูงสุดอย่างยิ่ง)”

ที่ตั้งปัจจุบัน

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน เลขที่ ๑๙๒ หมู่ที่ ๒ ถนนลำพูน – ป่าซาง  ตำบลต้นธง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์  ๕๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๓ – ๕๖๓๑๖๓
โทรสาร ๐๕๓ – ๕๖๓๑๖๓ ต่อ ๑๐๕
www.mculp.ac.th
Facebook : มหาจุฬาฯลำพูน มจร.ลำพูน

คลิ๊กเพื่อนำทาง