https://youtu.be/H0rz3T6qAgs

ตำบลในเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน

Wat Aranyawat Nai Wiang Subdistrict, Mueang District, Nan Province

ความเป็นมา

วัดอรัญญาวาส สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๐  เดิมชื่อ วัดป่า ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น วัดอรัญญาวาส  สภาพของวัดเป็นเหมือนป่ากลางเมือง  มี พระครูพิทักษ์นันทคุณ  เป็นเจ้าอาวาส  ที่ผ่านมาวัดได้เปิดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน  ให้ทุกภาคส่วนเข้ามาใช้สถานที่  เป็ที่ศึกษาธรรมะ ประชุม  อบรมสัมมนา  ฝึกอาชีพ  และเปิดให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) เปิดสถาบันพลังจิตานุภาพ  สาขาที่ ๑๐๒  เปิดสอนสมาธิแบบไฮเทค  สอนเป็นรุ่น ๆ ติดต่อกันมาเป็นเวลานับ ๖ ปี

วัดอรัญญาวาสได้สร้างพิพิธภัณฑ์  ๑๐๐ ปี พระครูนันทวุฒิคุณ เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่อดีตเจ้าอาวาส  ประดิษฐานพระพุทธรูปซึ่งสร้างขึ้นใหม่ที่แกะสลักจากไม้สักทอง ไม้ขนุน ฯลฯ เป็นพระพุทธรูปปางต่าง ๆ  รวมทั้งพระพุทธรูปโบราณอายุหลายร้อยปีที่ตกทอดมา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชา โดยเฉพาะพระพุทธรูปที่แกะสลักจากไม้พญางิ้วดำหรือไม้นิลคงซึ่งเป็นไม้หายาก รวมทั้งตอไม้พญางิ้วดำและไม้งิ้วดำที่กลายเป็นหินให้อนุชนได้มาศึกษาเรียนรู้

วัดอรัญญาวาสได้ให้โอกาสแก่เด็กด้อยโอกาส  เด็กยากจน  และเด็กชนเผ่าต่าง ๆ ได้มาอาศัยวัดเพื่อศึกษาเล่าเรียน ทั้งสายปริยัติธรรม แผนกธรรม บาลี  สายสามัญ และสายอาชีพ  ทำให้เพิ่มบุคลากรที่มีคุณภาพของบ้านเมืองปีหนึ่ง ๆ จำนวนมาก