ขอเชิญร่วมงานวันบูรพาจารย์รำลึกพระเทพสังวรญาณ (หลวงตาพวง สุขินฺทริโย)
อดีตเจ้าอาวาส วัศรีธรรมาราม (พระอารามหลวง) ปีที่๑๓

ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ณ ศาลาสุนทรจิตตานุสรณ์ วัดศรีธรรมาราม (พระรามหลวง)

ร่วมแสดงมุทิตาสัการะ พระครูประสิทธิ์สีลคุณ
เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอเมืองยโสธร (ธ)

ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ณ ศาลาสุนทรจิตตานุสรณ์ วัดศรีธรรมาราม (พระรามหลวง)

กำหนดการ
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๓๐ น. พระธรรมวิสุทธาจารย์ เจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ) วัดบวรนิเวศวิหาร ประกอบพิธีมอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภอเมืองยโสธร (ธ)
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน ๓๖ รูป เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตหารเพลแด่พระภิกษุ – สามเณร
เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ จำนวน ๙ รูป แสดงพระธรรมเทศนา ๑ หัณฑ์ โดยพระพรหมวชิรโสภณ วัดบึงพลาญชัย – ปฏิบัติธรรม
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๗.๐๐ น. พระภิกษุ – สามเณร จำนวน ๑๐๘ รูป ออกรับบิณฑบาต ถวายภัตาหารเช้า ถวายจตุปัจจัยไทยทาน พระสงฆ์อนุโมทนา เสร็จพิธี

ติดต่อเป็นเจ้าภาพ – โรงทาน 
๐๖๑ ๙๗๖ ๔๒๓๔

คลิกเพื่อนำทาง