งานทำบุญสรงน้ำพระธาตุ พระพุทธรูป พระธาตุจอมเก้า
บ้านผาลาดก้าวเจริญ ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ แรม ๑๓ เดือน ๕ ( ๗ เหนือ)
สืบพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง ตลอดชั่วกาลนาน อายุ วรรณะ สุขัง พลัง สวรรค์ พรหม นิพพาน
เป็นแดนเกิด แห่งการประพฤติปฎิบัติ
ในพระธรรมวินัย ศีลธรรมกัมมัฏฐาน

รับชมวิดีโอ

คลิกเพื่อนำทาง