วัดศิลาชัยภูสองชั้น

เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๙ ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

 

คลิกเพื่อนำทาง