พิธีเปิดโครงการการอบรมถวายความรู้พระสังฆาธิการและพระภิกษุผู้ที่จะเป็นพระสังฆาธิการ

(เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ) ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย ภาค ๖ ตามมติของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ ๙-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๗๙ รูป
โดย..พระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา ในเวลา ๐๙.๐๐น.
รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ๒ รูป พร้อมด้วย เจ้าคณะอำเภอ /รองเจ้าคณะอำเภอ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศสานาจังหวัดเชียงราย เทศบาลตำบลเวียง
ผู้ใหญ่บ้านสบคำ ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย วัดพระธาตุผาเงา ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

คลิกเพื่อนำทาง