เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

                   เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน Unseen Thailand ซึ่งได้ก่อสร้างขึ้นตามโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราช ดำริ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม ใช้เวลาก่อสร้าง 5 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2537 – 2542 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานนามเขื่อนนี้ว่า “เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์” อันหมายถึง “เขื่อนแม่น้ำป่าสักที่เก็บกักน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นับเป็นเขื่อนดินที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ความยาวประมาณ 4,860 เมตร

คลิกเพื่อนำทาง