พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน
วัดมิ่งเมือง ประธานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมสมาชิก เครือข่ายงดเหล้า จังหวัดน่าน
เพื่อเตรียมงาน งดเหล้าเข้าพรรษา ๒๕๖๕ นี้
ณ ห้องประขุมโรงแรมน้ำทอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
เมื่อ เสาร์ ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.