สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา
สพว. F.M.65 MHz
วัดหนองแวง พระอารามหลวง ขอนแก่น

ขอเชิญท่านบุญใจบุญทั้งหลาย
ไปร่วมถวายกองทุนสงเคราะห์ภิกษุอาธาพ กองละ 1 บาท
ประจำไตรมาศที่ 2/2565
ณ วัดป่าโมกขพลาราม ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

กำหนดการ

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565
เวลา 13.00 น. รถออกจากสถานีวิทยุพระศาสนา สพว. F.M.65 MHz วัดหนองแวง พระอารามหลวง ขอนแก่น

เวลา 13.30 น. คณะเดินทางถึง วัดป่าโมกขพลราม บ้านโคกฟันโปง ตำบลบ้านเปิด อำเภอเมืองขอนแก่น
– ทำพิธีถวายกองทุนภิกษุอาพาธ 2 รูป ๆ ละ 5,000 กองทุน และในโอกาสนี้ นิมนต์เข้าร่วม
พิธีอีก 2 รูป รวมเป็นพระสงฆ์จตุวรรคหรือสงฆ์ 4 รูป

ท่านสาธุชนทั้งหลาย….องค์สมเด็จพระสัมมาส้มพุทธเจ้า ได้ตรัสไว้ ว่า โย โข ภิกฺขเว อุปฏฺฐหิตุ ปฏฺเฐติ, โส คิลานมุปฎฺเฐเหยฺยฯ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ใด ปรารถนาจะอุปัฎฐากเราผู้อาพาธเถิด

ดังนั้น เราควรตั้งจิตเป็นกุศล น้อมถวายปัจจัยเพียงคนละ 1 บาท ก็สามารถบำเพ็ญประโยชน์ให้เกิดอานิสงส์อย่างมากมายตามหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สามเด็จพระสัมมา-สัมพุทธเจ้าของเรา………

ท่านผู้มีศรัทธาประสงค์จะร่วมสมทบทุนกับเราครั้งนี้ สามารถโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ หมายเลข 521 – 438723 – 4 หรือ ติดต่อคณะกรรมการกองทุน ดังนี้

  1. คุณแม่วิไล สอาดถิ่น โทร. 081-592-9802
  2. คุณแม่เพ็ญศรี เงาพระฉาย โทร. 089-841-5264
  3. คุณแม่บัวผัน ฤาชา โทร. 065-256-4747
  4. อาจารย์พรศิริ อิสระภักดี โทร. 085-339-6291
  5. คุณประเสริฐ แก้วดอนหัน โทร. 089-275-3538
  6. คุณแม่ตุ๊ (ธาริดา) รัตนภักดี โทร. 091-162-6556