๑๘ กค. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสุนทรมุนี รจจ.น่าน วัดมิ่งเมือง เป็นประธานเปิด และบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมโครงโครงการธรรมะม่วนใจ๋สัญจร

            ๑๘ กค. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสุนทรมุนี รจจ.น่าน วัดมิ่งเมือง เป็นประธานเปิด และบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วยศาสนพิธีกร อาจารย์วัด ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ใน เขต อ.เชียงกลาง จากทุกตำบล โดยมีนายอำเภอเชียงกลางเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ โครงการอบรมศาสนพิธีกร ซึ่งเป็นงานภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในพุทธศาสนา ของคณะสงฆ์จ.น่านโดยการสนับสนุนงบประมาณนาก อบจ.น่าน ณ วัดรัชดา อ.เชียงกลาง โครงการนี้จัดขึ้นโดย คณะสงฆ์ จ.น่าน ร่วมกับ คณะสงฆ์ อ.เชียงกลาง มี พระครูสิรินันทวิทย์ จอ.เมืองน่าน และ พระครูนันทชัยคุณจอ.เชียงกลาง เป็นผู้ดำเนินการโครงการ โครงการนี้ได้จัดขึ้นในทุกอำเภอ ขณะนี้ยังเหลืออีก ๓ อำเภอคือ อ.ท่าวังผา อ.แม่จริม อ.นาน้อย จะเสร็จสิ้นโครงการ ๓ ส.ค. ๖๕