สกจ.สุรินทร์ กษ.สุรินทร์ ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการแผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร์วันที่ 3 สิงหาคม 2565

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายธงชัย พูดเพราะหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนายสัพพัญญู ผ่องแก้ว หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และนายณัฐวุฒิ มณฑาทอง นักวิชาการเกษตร เข้าพบ

นายจิรัฐถิติกาล โพธิผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ รักษาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เพื่อปรึกษาหารือ แนวทางการจัดทำโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด กิจกรรมการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ตามข้อเสนอตามนโยบายการบูรณาการ การแก้ไขปัญหาดินเสื่อมคุณภาพสู่การเพิ่มรายได้เกษตรกรในวิกฤตโควิด 19 โดยการใช้ของเสียจากภาคอุตสาหกรรม เช่น น้ำเสียจากโรงงานแปรรูปยางพารา น้ำเสียจากโรงงานแปรรูปมันสำปะหลังโรงงานน้ำตาล โรงสี น้ำเสียจากการเลี้ยงฟาร์มสุกร โค กระบือ ผ่านกระบวนการทางเทคโนโลยี นวัตกรรม นำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ฟื้นฟูคุณภาพดิน ใช้ในภาคของการเกษตรยกระดับการผลิตสินค้าเกา๖รให้มีคุณภาพ เพื่อรายได้ให้เกษตรกรต่อไปนายธงชัย พูดเพราะหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์