วัดโพธิ์ทองวนาราม
ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

Wat Pho Thong Wanaram
Huai Tik Chu Subdistrict, Phu Sing District, Sisaket Province

ประวัติการก่อตั้งหมู่บ้านโพธิ์ทอง

          บ้านโพธิ์ทอง หมู่ ๒ ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ตรงกับวันขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๓ ปีจอโดยมีนำพร้อมคณะดำเนินการก่อตั้งประกอบด้วย

๑. คุณพ่อมี พงษ์สีดา ภูมิลำเนาอยู่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ (หัวหน้าหมู่บ้านต่อมาผู้ช่วย)

๒. พ่อเสน บุญก้อน        ภูมิลำเนา อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

๓. พ่อสอน พรมโคตร     ภูมิลำเนา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๔. พ่อนา ธรรมชาติ       ภูมิลำเนา อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศณีสะเกษ

๕. พ่อสมบูรณ์ พรมลา    ภูมิลำเนา อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศณีสะเกษ

หลังจาก มีการก่อตั้งหมู่บ้านแล้วได้มีประชากรย้ายเข้ามาตั้งถิ่นอาศัย ทำมากากินเพิ่มมากขึ้น ประชาชนส่วนใหญ่ของบ้านโพธิ์ทอง จะประกอบอาชีพเกษตรกร จับจองที่ดินแผ่วถาง (ปลูกข้าว ปลูกปอ มัน และตัดน้ำมันยาง)

ประวัติการก่อตั้งโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง

เมื่อหมู่บ้านมีประชากรหนาแน่นขึ้น คุณพ่อมี พงษ์สีดา พร้อมคณะกรรมการหมู่บ้านในสมัยนั้น ได้หารือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน เล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษาของบุตรหลาน จึงได้ดำเนินส่งรายงานการขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาส่งเรื่องต่อ และชาวบ้านพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนได้ทำการก่อตั้งโรงเรียนขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยได้รับโปรดเกล้าจากสมเด็จย่าให้ใช้ชื่อโรงเรียนเคียงศิริ ตามงบประมาณที่มีผู้ใจบุญ ที่นามสกุลเคียงศิริ ทูลเกล้าถวายเงินทุนในการสร้าง โดยมีข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นผู้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง ได้โอนจากกองกำลังตำรวจตระเวนชายแดนมา สังกัดสำนักงานคณะการการศึกษาชั้นพื้นฐาน จนกระทั่งปัจจุบัน

ประวัติการก่อตั้งวัดบ้านโพธิ์ทองวนาราม

เมื่อการก่อตั้งหมู่บ้านและโรงเรียนสำเร็จแล้ว คุณพ่อมี พงษ์สีดา คณะกรรมการหมู่บ้านได้คำนึงถึงปัญหาด้านศีลธรรม และข้อปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา จึงได้มีมติจัดสรรขอที่ดินจากชาวบ้านผู้มาจับจองที่ดินในบริเวณทางทิศเหนือของหมู่บ้านขอให้บริจาคที่ดินเพื่อจะได้ดำเนินการสร้างวัด ก่อตั้งที่พักสงฆ์ขึ้น เมื่อ เดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยมีชื่อว่าวัดบ้านโพธิ์ทอง มีหัวหน้าที่พักสงฆ์มาแล้ว ๕ รูป และเมื่อเดือนพฤษภาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ พระสมบัติ คุณวณฺโณ ได้เข้ามาดำเนินการขออนุญาตตั้งและสร้างวัดให้ถูกต้องตามกฎเถรสมาคม ด้วยวัดมีพื้นที่เป็นป่าทางเจ้าที่ที่ดินกรุงเทพฯ ได้หารือกับพระสมบัติให้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น วัดโพธิ์ทองวนาราม ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดขึ้น และได้รับอนุญาตให้สร้างเป็นวัดโดยถูกต้อง ตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีนามว่า “วัดโพธิ์ทองวนาราม” และมีพระอธิการสมบัติ คุณวณฺโณ เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดจนถึงปัจจุบัน

คลิกเพื่อนำทาง