วัดตาโกน
ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

Takon Temple
Takon District, Mueang Chan District, Sisaket Province

ความเป็นมา

วัดตาโกน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ก่อตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๓ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๘

อาณาเขต
ทิศเหนือ           จดทางสาธารณะประโยชน์
ทิศใต้                จดทาง รพช. (สายบ้านหนองไฮ – บ้านตาโกน)
ทิศตะวันออก    จดทางสาธารณะประโยชน์
ทิศตะวันตก       จดทางสาธารณะประโยชน์

พระทองสัมฤทธิ์ พระพุทธรูปประจำวัดตาโกน

ลำดับเจ้าอาวาส
๑. หลวงพ่อใบ รามศรี
๒. หลวงพ่อมัง อุตพันธ์
๓. หลวงพ่อแก้ว สิมตะมะ
๔. หลวงพ่อมัง อุตพันธ์
๕. หลวงพ่อพรหมา สงพงษ์
๖. หลวงพ่ออุต
๗. หลวงพ่อดำ
๘. หลวงพ่อพุฒ อินทำมา รักษาการเจ้าอาวาส
๙. พระครูวิกรมธรรมโสภินทร์ (อินทร์ สีลสํวโร ป.ธ.๕, น.ธ.เอก) รักษาการเจ้าอาวาส
๑๐. พระมหามงคล สุมงฺโล ป.ธ.๓, น.ธ.เอก
๑๑. พระครูถาวรธรรมรังสี (แสง เถรธมฺโม น.ธ.เอก) พ.ศ. ๒๕๐๙ ถึงปัจจุบัน

พระครูถาวรธรรมรังษี เจ้าอาวาสวัดตาโกน

ศาลาการเปรียญ

หอระฆัง

กุฎิบันไดพระยานาคคู่

ซุ้มประตูวัด

คลิกเพื่อนำทาง