วัดกุดนาแก้ว
ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

Kut Na Kaeo Temple
Phu Fai Subdistrict, Khun Han District, Sisaket Province

ความเป็นมา

วัดกุดนาแก้ว ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๕ หมู่ที่ ๗ บ้านกุดนาแก้ว ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีเนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๒ งาน

การตั้งวัด ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อแต้ม (ไม่ทราบฉายา) เจ้าอาวาสวัดบ้านระหาร ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้ริเริ่มในการสร้างวัดเพื่อให้เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของประชาชน การตั้งชื่อวัดตั้งตามชื่อของชุมชน คือ “วัดกุดนาแก้ว” เดิมขึ้นตรงการปกครองของคณะสงฆ์ตำบลไพร ปัจจุบันแยกการปกครองมาเป็นตำบลภูฝ้าย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๔

อาณาเขต

ทิศเหนือ          จดชุมชนบ้านกุดนาแก้ว หมู่ที่ ๓

ทิศใต้             จดชุมชนบ้านกุดนาแก้วใต้ หมู่ที่ ๗

ทิศตะวันออก     จดโรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว

ทิศตะวันตก      จดชุมชนบ้านกุดนาแก้วใต้ หมูที่ ๗

 

 

พระอธิการดำเกิง อภิญาโณ เจ้าอาวาสวัดกุดนาแก้ว

คลิกเพื่อนำทาง