๑๒ ตค. ๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะสงฆ์ โดยการนำของ พระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะ จ.น่าน พระสุนทรมุนี
รองเจ้าคณะ จ.น่าน พระครูสิรินันทวิทย์ เจ้าคณะ อ.เมืองน่าน พระครูพิทักษ์เจติยานันท์ เจ้าคณะ อ.บ้านหลวง พระครูสุวรรณเจตินานุกูล เจ้าคณะ อ.นาหมื่น พระครูปริยัตินันทสุธี รองเจ้าคณะ เมืองน่าน พร้อมด้วย เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส คณะสงฆ์และสามเณร ได้ร่วมกันบริจาคเงิน พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้เจ้าหน้าที่ สนง.พัฒนาการ เพื่อนำไป มอบแก่ประชาชนในพื้นที่ขายขอบที่ประสบความลำบากเพื่อร่วมใจกันถวายเป็น พระราชกุศลอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ พระภูมิพลมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ พระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ เนื่อง ในวันคล้าย วันเสด็จสวรรคต วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ วัดพญาภู อ.เมือง จ.น่าน ขอพระองค์จงทรงเสวยพระบรมสุข ในทิพยสถานโน้น
ยิ่ง ๆ ด้วยเทอญ