สุรินทร์เมืองผ้าไหมร้อยสีพันลาย อำเภอโนนนารายณ์

ประวัติความเป็นมาอำเภอโนนนารายณ์

           ท้องที่อำเภอโนนนารายณ์เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอรัตนบุรี ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอโนนนารายณ์ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม ปีเดียวกัน ต่อมาในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอโนนนารายณ์ โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน

คำขวัญอำเภอโนนนารายณ์
โนนนารายณ์เมืองคนดี ประเพณีตระการตา เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชางามน้ำใจ
ข้าวสารหอมพร้อมผ้าไหม เทิดไท้ภูมิปัญญา ปราสาทขุมดินระบือตา ศาสนาเลื่องวัฒนธรรม

คลิกเพื่อนำทาง