สุรินทร์เมืองผ้าไหมร้อยสีพันลาย อำเภอปราสาท

ประวัติความเป็นมาอำเภอปราสาท

          อำเภอปราสาท เดิมเป็นท้องที่ขึ้นอยู่ในความปกครองของอำเภอเมืองสุรินทร์  ต่อมาปี พ.ศ. 2480  ทางราชการได้พิจารณาเห็นว่าอำเภอเมืองสุรินทร์มาจำนวนพลเมืองมากมีอาณาเขตกว้างขวาง การปกครองดูแลไม่ทั่วถึง การคมนาคมไม่สะดวก การติดต่อระหว่างอำเอกับตำบลบางแห่งห่างไกล และเป็นท้องที่ทุรกันดาร เพื่อความสะดวกในด้านการปกครองการป้องกัน และปราบปรามโจรผู้ร้าย ตลอดจนเพื่อสร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่น อำเภอเมืองสุรินทร์ จึงได้แยกท้องที่ตำบลกังแอน ตำบลไพล ตำบลตาเบา ตำบลทุ่งมน ตำบลบักได ตำบลทมอ และตำบลปรือ  รวม 7 ตำบล  ตั้งเป็น “อำเภอปราสาท” ตั้งที่ว่าการอำเภอ ณ  บ้านกังแอน  ตำบลกังแอน  อันเป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอในปัจจุบัน เหตุที่ขนานนามว่าอำเภอปราสาทนั้นก็โดยได้พิจารณาเห็นว่าเป็นท้องที่ซึ่งมีปราสาท ที่สร้างโดยฝีมือขอมอยู่หลายแห่ง เช่น ปราสาทบ้านพลวง  ตำบลกังแอน  และปราสาทหินบ้านปราสาท ตำบลเชื้อเพลิง  ต่อมาในปี พ.ศ.2518 ทางราชการได้แยกตำบลบักไดไปอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกาบเชิง

คำขวัญอำเภอปราสาท
ปราสาทเด่นสง่า ประชาสามัคคี
ชื่อดีนามกระเดื่อง รุ่งเรืองวัฒนธรรม

คลิกเพื่อนำทาง