ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี จำนวน ๒๕๖๕ กอง
กองละ ๔๙๙ บาท เพื่อก่อสร้างศาลาหอฉัน

 

ทอดถวาย ณ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

บริจาคร่วมทำบุญทอดกฐินได้ที่วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เลขที่ ๓๓๑-๓-๑๒๗๔๖-๗