สุรินทร์เมืองผ้าไหมร้อยสีพันลาย อำเภอรัตนบุรี

ประวัติความเป็นมาอำเภอรัตนบุรี

         เมืองนครเตา หรือเมืองรัตนบุรี เดิมเป็นหมู่บ้าน ชื่อว่า “บ้านบุ่งหวาย หรือ บ้านหวาย”  เนื่องจากบริเวณนี้มีหวายมากจนชาวบ้านในแถบนั้น ได้นำหวายไปทำประโยชน์ในครัวเรือน คำว่า บุ่ง เป็นภาษาพื้นบ้านในครั้งนั้น หมายถึงที่มีน้ำซึมออกมาตลอดเวลาอยู่ทางทิศเหนือของเมืองในปัจจุบัน  ชาวบ้านได้ใช้ทำนา  เรามองเห็นเป็นทุ่งอันกว้างใหญ่ เขาเรียกว่า บุ่ง มีสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่  สัตว์มีมากในสมัยนั้นได้แก่ เต่า เดินไปไหนมาไหน จะมีแต่เต่าคลานไปหมด

         ก่อนมีบ้านมีเมือง พื้นที่ของเมืองเต่าเป็นที่อยู่ของพวกขอมสมัยเรืองอำนาจ เพราะปรากฏหลักฐานต่างๆ เช่น ปราสาทหิน มีทั้วไปในอำเภอรัตนบุรี ปราสาทบ้านธาตุ ปราสาทบ้านสนม ปราสาทบ้านขุมดิน นอกจากนี้มีศิลาแลงจมอยู่ในที่หลายแห่ง เช่น ที่บ้านดงเปือย ตำบลแก, บ้านม่วงบุญมี ตำบลแก, บ้านกางเก่า ตำบลแก, บ้านโกส้ม ตำบลน้ำเขียว, บ้านคอนสวรรค์ ตำบลไผ่, ปราสาทเหล่านี้สันนิษฐานว่า คงจะมีอายุใกล้เคียงกับสมัยที่สร้างปราสาทหินพิมาย หรือ สร้างเขาพนมรุ้ง นครธม

คำขวัญอำเภอรัตนบุรี
รัตนบุรี เมืองพ่อศรีนครเตา พระเจ้าใหญ่วัดเหนือ
งามเหลือพระโพธิ์ศรีธาตุ ใสสะอาดห้วยแก้ว เพริดแพร้วผ้าไหม
ขนมจีนถูกใจ บุญบั้งไฟตระการตา ชาวประชาน้ำใจงาม

คลิกเพื่อนำทาง