สุรินทร์เมืองผ้าไหมร้อยสีพันลาย อำเภอลำดวน

ประวัติความเป็นมาอำเภอลำดวน

             อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ มีความเจริญรุ่งเรือง  เป็นเมืองหนึ่งในอดีตกาลซึ่งยังปรากฏหลักฐานให้เห็น  คือ  ซากกำแพงเมืองสร้างด้วยดินมูล  มีคูคลองล้อมรอบ  มีปูชนียสถานและโบราณวัตถุปรากฏอยู่  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๕  ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่ว่า “เมืองสุรพินท์นิคม”  และมีการเปลี่ยนแปลงแผนวิธีการปกครองทั่วราชอาณาจักรขึ้นใหม่  เมืองสุรพินท์นิคมจึงเปลี่ยนเป็นอำเภอเรียกว่าอำเภอสุรพินท์นิคม  และต่อมาได้ถูกลดฐานะให้เป็นตำบล  โดยให้ชื่อว่าตำบลลำดวนขึ้นต่ออำเภอศีขรภูมิ

คำขวัญอำเภอลำดวน
ลำดวนสุรพินท์ ถิ่นผ้าไหมงาม ข้าวน้ำพร้อมพรัก
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี สามัคคีมีน้ำใจ

คลิกเพื่อนำทาง