วัดหนองกาด

ตำบลบ้านเมือง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติวัดหนองกาด

วัดหนองกาด ปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 79 หมู่ที่ 5 บ้านหนองกาด ตำบลบ้านเมือง ลมศักดิ์ ตำบลคณะสงฆ์ ตะเคียน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อปี 2481 มีเนื้อที่ 9 ไร่ 1 งาน 12 ตารางวา เป็นที่ดินโฉนด

ความเป็นมาของวัด  วัดหนองกาดได้ดำเนินการก่อสร้างมาปีใดนั้นไม่ปรากฏหลักฐานเป็นที่แน่ชัดแต่ประมานปี 2471 โดยมีพระสงฆ์ที่มาจากประเทศเขมร
หรือ กัมพูชา ได้ธุดงค์มาปักกรดที่แห่งนี้  ชาวบ้านจึงได้อุปถัมภ์และได้มีการจัดตั้งวัดขึ้นจนถึงปัจจุบัน โดยในสมัยก่อนตามคำบอกเล่าของผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป กล่าวว่าวัดหนองกาดเดิม มีสิมโบราณอยู่ แต่เนื่องจากผ่านไปหลายปี ทำให้ชำรุด พังลง ไม่มีการก่อสร้างหรือบูรณะคืน วัดหนองกาดได้เป็นวัดร้างอยู่ระยะหนึ่ง หลังจากนั้นได้มีเจ้าอาวาสได้เข้ามาปกครองตามลำดับ ดังนี้

1. พระลวก

2. พระทวง

3. พระทอง

4. พระมิน

5. พระหำ

6. พระบุญมา ปญฺญาทีโป

7. พระประยงค์ อินฺทริยวํโส

8. พระแก่น รตฺตจิตฺโต

9. พระลัย ปภฺสสโร

10. พระสาย ธนวํโส 2497-2499

11. พระโถ อริยวํโส 2499-2501

12. พระสุข โสภโณ ปัจจุบัน พระครูโสภณสุขวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดปุดเนียม 2501-2502

13. พระเหลียม 2503

14. พระทิน กนฺตสีโล 2515

15. พระอธิการกุล กนฺตสีโล 2535-2546

16. พระมหาจันทร์ดี ปญฺญาวชิโร 2546-2564

     ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอไพรบึงและเป็นเจ้าอาวาสวัดปราสาทเยอเหนือ

17. พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ 2564 ปัจจุบัน  

ในปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา พระมหาจันทร์ดี ปญฺญาวชิโร ได้มาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสต่อจาก พระอธิการกุล กนฺตสีโล ได้เริ่มบูรณะ และก่อสร้างศาสนวัตถุขึ้ภายในวัดหนองกาด ทำให้มีความเจริญตามลำดับ กลายเป็นวัดที่สมบูรณ์แบบ ดังนี้

1. อุโบสถ ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๑ เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อเอวขันธ์สูง ๒ เมตร ทำบันไดสองด้าน สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่

2. ศาลาการเปรียญ ลักษณะทรงจั่ว เดิมขนาดกว้าง ๑๒เมตร ยาว ๒0 เมตร โดยการขยายพื้นที่ศาลาเป็นขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๘ เมตร ก่ออิฐถือปูน พื้นปูด้วยกระเบื้อง

​3.ลักษณะทรงจั่ว ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๘ เมตร เสาทำด้วยไม้เนื้อแข็ง ก่ออิฐถือปูนด้านหลังสูง ๑.๕0 เมตร พื้นปูด้วยกระเบื้อง โครงหลังคาเหล็ก มุงด้วยสันไท3. กุฏิสงฆ์กุฎีสงฆ์ ลักษณะทรงจั่ว ขนาดกว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๒ เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่ออิฐถือปูน ชั้นล่าง พื้นปูด้วยกระเบื้อง

4. สำนักงานเจ้าอาวาสวัดหนองกาด ลักษณะทรงจั่ว ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว  เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่ออิฐถือปูนสูง ๑.๒๐ เมตร ต่อด้วยอะลูมิเนียมติดกระจก พื้นปูด้วยกระเบื้อง

5. หอระฆัง ลักษณะทรงจตุรมุขสามชั้น ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อเอวขันธ์สูง ๑.๕๐ เมตร บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก

6. ซุ้มประตู ลักษณะทรงจตุรมุข ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๕เมตร สูง ๑๓ เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก

7. หอฉัน ลักษณะทรงจั่ว ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๓เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่ออิฐถือปูน พื้นปูด้วยกระเบื้อง

8. กุฎีรับรองลักษณะทรงจั่วสองชั้น ขนาดกว้าง ๘ เมตรยาว ๑0 เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นล่าง ก่ออิฐถือปูน พื้น ปูด้วยกระเบื้อง

9. เมรุ ลักษณะทรงจั่ว ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๑ เมตรโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อเอวขันธ์สูง ๒ เมตร พื้นปูด้วยกระเบื้อง ติดตั้งเตาเผาด้วยถ่าน

10. ห้องน้ำ ลักษณะทรงเพิงแหงน ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๙ เมตร จำนวน ๑๑ ห้อง โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่ออิฐถือปูน พื้นปูด้วยกระเบื้อง

อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองกาด
พระเถระผู้มีอุปการะคุณแก่วัดหนองกาด

 

พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ ป.ธ.๔ พธ.บ.
เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

คลิกเพื่อนำทาง