1. วัดหนองคูอาวอย
  2. อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ความเป็นมา

วัดหนองคูอาวอย ตั้งอยู่ที่บ้านอาวอย เลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลดู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ไร่ งาน ๕๗ ตารางวา

วัดหนองคูอาวอย ตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๙ โดยชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างวัด ซึ่งมีนายเสน และนางไข เตชะ เป็นผู้บริจาคที่ดิน ได้ตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้าน

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๑เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร

เสนาสนะ

๑.อุโบสถ ​​กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๗

๒.ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๒

๓.ศาลาปฏิบัติธรรม กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๖๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๖

๔.ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๐

๕.กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๐ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑๐ หลัง

ปูชนียวัตถุ

๑.พระประธานประจำอุโบสถ พระพุทธรูปปางมารวิชัย

๒.พระพุทธชินราช และพระพุทธรูปปางปรินิพพาน ที่ศาลาปฏิบัติธรรม

๓.พระพุทธรูป ๓ องค์ ที่ศาลาธรรมสังเวช(ศาลาบำเพ็ญกุศล)

 

ทำเนียบเจ้าอาวาส

๑.พระอธิการประเสริฐ ขนฺติปาโล   พ.ศ.๒๕๓๐ ๒๕๔๒

๒.พระอธิการสวิ สิริภทฺโท ​​พ.ศ.๒๕๔๒ ๒๕๕๑

๓.พระครูสุภกิจจาภรณ์ ​​พ.ศ.๒๕๕ ๒๕๖๔

๑.พระมหาวีระชัย อธิปญฺโญ​​พ.ศ.๒๕ ปัจจุบัน

คลิกเพื่อนำทาง