วัดสว่าง

ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


Wat Sawang

Nam Om Subdistrict, Kantharalak District,
Sisaket Province

วัดสว่าง ตั้งอยู่ที่บ้านสว่าง ถนนสว่างพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๓ งาน ๗๗ ตารางวา

หลวงพ่อโชคทวี

วัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ เดิมชื่อว่า วัดสว่างแสงจันทร์ โดยอาจารย์เกษมสันต์ พร้อมพรมได้ริเริ่มที่จะสร้างวัดโดยได้ชักชวนคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งมีพระมหายุเซนต์ กิตติวฒฑโน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยได้รวบรวมเงินซื้อที่ดินจำนวน ๘ ไร่ และได้สร้างเสนาสนะที่พักสงฆ์ขึ้น ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้ซื้อที่ดินเพิ่มอีก ๒ ไร่ และได้รับบริจาคที่ดินนายมานิต ภักนิกร อีกจำนวน ๑ ไร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘
ได้หาทุนซื้อที่ดินเพิ่มอีก ๙ ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา ต่อมาคณะกรรมการหมู่บ้านได้มอบหมายให้ นายมานิต ภักนิกร เป็นตัวแทนดำเนินการขออนุญาตสร้างวัด และตั้งวัดโดยได้นามวัดใหม่ว่า “วัดสว่าง” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๓ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร

อุโบสถวัดสว่าง

วัดแห่งนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๘

การบริหารและการปกครอง

พระครูประดิษฐ์บุญวัฒน์ เจ้าอาวาส พ.ศ. ๒๕๒๔ ถึงปัจจุบัน
ตำแหน่งพิเศษ
– กรรมการที่ปรึกษาสถานศึกษาโรงเรียนวัดสว่าง
– กรรมการที่ปรึกษาชมรมพุทธศาสตร์อำเภอกันทราลักษณ์

พระครูประดิษฐ์บุญวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสว่าง/เจ้าคณะตำบลน้ำอ้อม

อาคารเสนาสนะ

อุโบสถ
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๖ เมตร
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาหอฉัน
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๓ หลัง และตึก ๒ หลัง
กุฏิแม่ชี จำนวน ๓ หลัง
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๗.๕๐ เมตร
สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙
ศาลาบำเพ็ญกุศล ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีต
ห้องน้ำ ๕ ห้อง
ห้องสุขา ๓๐ ห้อง
หอกระจายข่าว ๒ ที่
อาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนวัยเรียนในวัด ๒ หลัง

ศาลาการเปรียญ

ศาลาหอฉัน

ศาลาบำเพ็ญกุศล

กุฏิสงฆ์

ปูชนียวัตถุ

พระประธาน จำนวน ๒ องค์
พระพุทธรูป จำนวน ๕ องค์

พระประธานประจำอุโบสถ

การศึกษา

มีโรงเรียนพระปริยัติธรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ นอกจากนี้ มีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖

อาณาเขต

ทิศเหนือ ประมาณ ๖ เส้น ๑๓ วา ๒ ศอก จดทางหลวงสุขาภิบาล
ทิศใต้ ประมาณ ๗ เส้น ๕ วา จดทางหลวงสุขาภิบาล
ทิศตะวันออก ประมาณ ๓ เส้น ๑ วา จดทางหลวงสุขาภิบาล
ทิศตะวันตก ประมาณ ๒ เส้น ๗ วา จดทางหลวงสว่างพัฒนา