วัดโคกโพน

เลขที่ ๑๐๐ บ้านโคกโพนหมู่ที่ ๙

ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ


WAT Khok Phon

Kanthararom Subdistrict, Khukhan District,
Sisaket Province

  วัดโคกโพน มีพื้นที่ ๑๕ ไร่ มีที่ธรณีสงฆ์ ๒๗ ไร่ เลขที่ ๒๓ ตั้งอยู่ที่ ตำบลห้วยสำราญ รวมพื้นที่ทั้งสิ้น ๔๒ ไร่

สังกัด คณะสงฆ์มหานิกาย

พระประธานประจำอุโบสถ

ได้รับอนุญาตให้ตั้งวัด เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๖๐ เป็นวัดที่ถูกต้องสมบูรณ์แบบตามกฎกระทรวงของมหาเถรสมาคมและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ จอมพลพิบูลสงคราม อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ


ศาสนวัตถุ

อุโบสถ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศิลปะไทย
ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๕ เมตร เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ชั้นเดียวศิลปะทรงไทย
กุฏิสงฆ์ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๓๐ เมตร เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ชั้นเดียว ศิลปะทรงไทย
กุฏิเจ้าอาวาส กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๔ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สองชั้น ศิลปะทรงไทย
หอฉัน กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๒๐ เมตร เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ชั้นเดียว ศิลปะทรงไทย
เจดีย์ บรรจุอัฐิอดีตเจ้าอาวาส รูปทรง ๗ เหลี่ยม จากฐานถึงยอด สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ องค์
ห้องน้ำ จำนวน ๑๔ ห้อง


อุโบสถวัดโคกโพน

อุโบสถวัดโคกโพน เดิมเป็นพระอุโบสถเก่าแก่โบราณ มีอายุ ประมาณ ๑๐๐ ปี ลักษณะองค์พระพุทธเป็นศิลปะขอมพระโอดสีแดง ปางมารวิชัย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในปี พ.ศ. ๒๔๘๒ กำหนดเขต กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ต่อมาพระอุโบสถหลังเก่านั้นเกิดการชำรุดทรุดโทรม และในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้รื้ออุโบสถหลังเก่าและสร้างใหม่ โดยมีขนาด กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร


ศาลาการเปรียญ

ศาลาการเปรียญ มีลักษณะทรงจั่ว ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๕๐ เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ยกพื้นสูง ๕๐ เซนติเมตร ก่ออิฐถือปูน พื้นปูด้วยกระเบื้อง วงกบประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมติดกระจก มุงด้วยสันไทย เป็นศาลาใช้ในการประกอบพิธีต่าง ๆ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา


โรงอบสมุนไพร


อาคารพิพิธภัณฑ์

อาคารพิพิธภัณฑ์ เป็นอาคารจัดแสดงให้องค์ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชน ในยุค ปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ของครูและนักเรียนเยาวชน ให้รู้จักการใช้ชีวิตที่ยั่งยืน และนำมาประยุกต์ใช้ให้ก้าวทันสมัยในยุคปัจุบัน


สธูปเจดีย์โบราณ

สธูปเจดีย์โบราณ นับเป็นโบราณสถานอีกหนึ่งที่ ของวัดโคกโพน ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งภายในเจดีย์นั้นบรรจุอัฐิ บรรพบุรุษ ปู่ ย่า ตา ยาย ผู้มีอุปการคุณในสมัยโบราณ เพื่อเป็นการให้เราทั้งหลายนั้นได้ระลึกถึง คุณความดีของท่านอยู่ตลอดเวลา และสธูปเจดีย์อัฐิโบราณสถานนี้ มีอายุมาแล้วโดยประมาน ๑๐๐ ปี ได้ นับแต่เริ่มการต่อตั้งวัดโคกโพน ดังนั้น จึงมีการอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้เยี่ยมชมจนถึงปัจจุบัน


ศูนย์แบ่งปันวัดโคกโพน


หอระฆังวัดโคกโพน

หอระฆังวัดโคกโพน ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นหอระฆังทรงสองชั้น มีขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕ เมตร มีบันไดสองด้าน ราวบันไดประดับด้วยลูกกรงเซรามิค ราวบันใดประดับรูปปั้นองค์พญานาค ลักษณะยอดทรงเจดีย์เป็นทรงร่วมสมัยเขมรขอม ทาสีทองสวยงาม ชั้นแรกเป็นกลอง ชั้นที่สองเป็นระฆัง


ลำดับเจ้าอาวาส ผู้บริหารปกครองวัด

เจ้าอาวาสรูปที่ ๑ ชื่อ พระอธิการบุตร ท่านเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกที่ทำการบุกเบิกและก่อสร้างศาสนวัตถุ
เจ้าอาวาสรูปที่ ๒ ชื่อ พระอธิการหวัง เป็นเจ้าอาวาส ผู้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์และก่อสร้างศาสนวัตถุเพิ่มเติม
เจ้าอาวาสรูปที่ ๓ ชื่อ พระอธิการสุวรรณ ท่านเป็นเจ้าอาวาสและได้รับดำรงตำแหน่งแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบลกันทรารมย์ และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระสังฆาต (สุวรรณ)
เจ้าอาวาสรูปที่ ๔ ชื่อ พระอธิการแปร่ เป็นเจ้าอาวาสสืบมา ได้ริเริ่มสร้างอารามแทนพระอุโบสถ ได้ผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตเพื่อประกอบกิจของสงฆ์ ท่านเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระสังฆหาต (แปร่)
เจ้าอาวาสรูปที่ ๕ ชื่อ พระอธิการลับ เป็นเจ้าอาวาสปกครองสืบต่อมา ทำการบูรณปฏิสังขรณ์เพิ่มเติม
เจ้าอาวาสรูปที่ ๖ ชื่อ เจ้าอธิการแป้น ท่านได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะตำบลกันทรารมย์ และเป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์ในสังกัดตำบล เป็นที่เคารพนับถือแก่พระภิกษุสามเณรและญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเป็นอันมาก
เจ้าอาวาสรูปที่ ๗ ชื่อ พระอธิการแก่ ฉายา พรหมโชติ ท่านตั้งใจอธิษฐานสร้างคุณงามความดี คือการได้จารึกศาสนธรรมคำสอนลงในใบลานสำหรับไว้ เพื่อให้ลูกศิษย์ได้อ่านได้เทศน์หรือศึกษาเล่าเรียนจวบจนกระทั้งปัจจุบัน

เจ้าอาวาสรูปที่ ๘ ชื่อ พระอธิการตะราง ฉายา รตนโชติ เป็นผู้ที่ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียนหา ความรู้ความสามารถเอาชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักในพระพุทธศาสนา ได้จารึกคัมภีร์ศาสตราไว้เป็นอนุสรณ์ เช่น คัมภีร์มหาชาติพระเวสสันดร สุพรหมโมกข์ มโหสถ ปฐมสมโพธิ์ และคัมภีร์อีกมากมาย และได้มรณภาพลงตามอายุสังขารในปี พ.ศ. ๒๔๘๑
เจ้าอาวาสรูปที่ ๙ ชื่อ เจ้าอธิการโน๊ว ฉายา นาคโชติ เป็นเจ้าอาวาส และเป็นเจ้าคณะตำบลกันทรารมย์ ตำบลโสน เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๒
– ในปี พ.ศ. ๒๔๙๒ ได้รื้ออุโบสถหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมและสร้างอุโบสถหลังใหม่มีขนาดดังนี้ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ครึ่งตึกครึ่งไม้มุงด้วยกระเบื้องซีเมนต์จนสำเร็จเรียบร้อย
– ในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ เจ้าอธิการโน๊ว นาคโชติ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ ในเขตปกครองตำบลกันทรารมย์ เป็นที่เคารพนับถือศรัทธาโดยทั่วไปและพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกา ทั้งในด้านพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
เจ้าอาวาสรูปที่ ๑๐ ชื่อ พระครูเกษมธรรมคุณ ฉายา เขมิโย อดีตเจ้าคณะตำบลกิตติมศักดิ์และเจ้าอาวาสวัดโคกโพน
เจ้าอาวาสรูปที่ ๑๑ ชื่อ พระมหามังกร กนฺตปุญฺโญ ปธ.7 นธ.เอก พธ.บ. ตำแหน่งทางการปกครอง เป็นเจ้าอาวาสวัดโคกโพน เป็นเจ้าคณะอำเภอขุขันธ์ เป็นพระอุปัชฌาย์

พระมหามังกร กนฺตปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดโคกโพน


โครงการก่อสร้างพระพุทธปฏิมากรองค์นาคปรก พร้อมพญานาคทั้ง ๔ ตระกูล
ที่อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาก่อสร้าง ณ ปัจจุบัน