วัดทะลอก

เลขที่ ๙๔ หมู่ที่ ๓

ตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ


Wat Thalok

Jaidee Subdistrict, Khukhan District,
Sisaket Province

อุโบสถวัดทะลอก

         วัดทะลอกก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๙ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๐ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร

พระประธานประจำอุโบสถ

ปูชนียวัตถุ

พระประธานประจำอุโบสถ ปางวิชัย
ขนาดหน้าตัก กว้าง ๑.๕๐ นิ้ว สูง.๑.๕๐ นิ้ว
พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางวิชัย
ขนาดหน้าตัก กว้าง ๑.๕๐ นิ้ว สูง ๑.๕๐ นิ้ว

อาคารเสนาสนะ

อุโบสถ กว้าง ๙.๕๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ จำนวน ๑ หลัง อาคารไม้ จำนวน ๑๒ หลัง
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๑๖.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ศาลาการเปรียญ

กุฏิสงฆ์

อาณาเขต

ทิศเหนือ จดติดถนน
ทิศใต้ จดติดโรงเรียน
ทิศตะวันออก จดติดถนน
ทิศตะวันตก จดติดถนน

ลำดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
ลำดับ ๑ พระอธิการสังวาน กิตติสาโร
ลำดับ ๒ พระครูโสภณวิมลกิจ พ.ศ. ๒๕๒๒ – ถึงปัจจุบัน

พระครูโสภณวิมลกิจ เจ้าอาวาสวัดทะลอก

ภายในวัดมีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์