วัดบ้านแขว

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑ บ้านแขว ม.๓

ตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ


Wat Ban Khwae

Huai Tai Subdistrict, Khukhan District, Sisaket Province

Facebook : วัดบ้านแขว ต.ห้วยใต้ ขุขันธ์ศรีสะเกษ

อุโบสถวัดบ้านแขว

วัดเป็นบุญสถาน สำราญจิต
วัดเป็นแหล่งรวมมิตรคิดสร้างสรรค์
วัดเป็นต้นแบบอย่างทางชีวัน

– วัดเป็นดั่งแดนสวรรค์อนันตคุณ –

          วัดบ้านแขว สังกัดมหานิกาย ประเภทวัด วิสุงคามสีมา “แขว” (อ่าน ขะ-แหว) สันนิษฐานว่าเดิมทีน่าจะเป็น “แคว” ซึ่งหมายถึง คุ้งน้ำสายน้ำ เพราะมีลำห้วยไหลผ่านหมู่บ้านและผ่านหน้าวัดพอดี แต่ภาษาที่ใช้ในท้องถิ่นเป็นภาษาเขมรจึงทำให้การออกเสียงผิดเพี้ยนไป กลายเป็นบ้านแขว ซึ่งนับว่าเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่พร้อม ๆ กับเมืองขุขันธ์เดิม

วัดแห่งนี้เป็นวัดที่เก่าแก่มากวัดหนึ่ง มีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานการสร้างวัด แต่มีปรากฏหลักฐานการตั้งวัดในหนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๑๖ ระบุว่าตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ วัดบ้านแขวได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑


“วัดบ้านแขวได้จัดภูมิทัศน์วัดให้สงบเย็นร่มรื่น เป็นรมณียสถานและจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี อบรมศีลธรรมปฏิบัติธรรมมาโดยตลอด”


ถ้าลืมพระละศีลก็สิ้นศักดิ์
เหมือนไร้หลักศักดิ์สิทธิ์ผิดวิสัย
ต้องมีศีลมีธรรม
ประจำใจ
เป็นกำไรล้ำเลิศที่เกิดมา


 

ลำดับเจ้าอาวาสและรักษาการแทนเจ้าอาวาส

มีเจ้าอาวาสและรักษาการแทนเจ้าอาวาสปกครองดูแลวัดมาเท่าที่ทราบประมาณ ๑๙ รูป ดังนี้
รูปที่ ๑ หลวงพ่อเกา
รูปที่ ๒ หลวงพ่อกุ๊จ
รูปที่ ๓ หลวงพ่อโน้ว
รูปที่ ๔ หลวงพ่อพรหม
รูปที่ ๕ หลวงพ่อสี
รูปที่ ๖ หลวงพ่อมาก
รูปที่ ๗ หลวงพ่อนอม
รูปที่ ๘ หลวงพ่อเทศ
รูปที่ ๙ หลวงพ่อยุทธ อคุคเตโช
รูปที่ ๑๐ พระสุนทร(เกี๊ยะ)

รูปที่ ๑๑ พระนอม
รูปที่ ๑๒ หลวงพ่อคำพร
รูปที่ ๑๓ หลวงพ่อเสน
รูปที่ ๑๔ พระม้วน
รูปที่ ๑๕ พระมิน
รูปที่ ๑๖ หลวงพ่อควร ปริสุทฺโท
รูปที่ ๑๗ พระอธิการเศรษฐ์ ปญฺญาวุฒฺโฑ
รูปที่ ๑๘ พระนิตย์ กุลวฒฺฑโก
รูปที่ ๑๙ พระครูประโชติสุนทรธรรม (อภิชาโต) ตำแหน่ง เจ้าอาวาส พ.ศ. ๒๕๓๘-ปัจจุบัน

พระครูประโชติสุนทรธรรม (อภิชาโต) เจ้าอาวาสวัดบ้านแขว