วัดป่าบารมีธรรม (สวาย)

ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ


Wat Pa Barami Tham (Sawai)

Sano Subdistrict, Khukhan District,
Sisaket Province

ที่พักสงฆ์ป่าบ้านสวาย เริ่มก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมีนายจันลอย พรมสุภะ ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งที่พักสงฆ์ป่าบ้านสวาย และมีพระธุดงค์มาจากจังหวัดสุรินทร์เป็นผู้ขออนุญาตจากผู้ใหญ่บ้านทำที่พักสงฆ์ป่าบ้านสวาย ผู้ใหญ่ได้ประชุมกับชาวบ้านได้อนุมัติให้ตั้งที่พักสงฆ์ป่าบ้านสวาย ต่อมามีพระสงฆ์ได้บวชมาจำพรรษาที่พักสงฆ์ป่าบ้านสวายจนถึงทุกวันนี้

อาคารเสนาสนะ

กุฏิปูน ๖ หลัง
กุฏิไม้ ๓ หลัง
ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง
ห้องน้ำ ๑ หลัง แบ่งออกเป็น ๖ ห้อง

ลำดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
รูปที่ ๑ พระปัญญา พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๓๙ องค์แรก
รูปที่ ๒ พระนุ พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๓ ลาสิกขา
รูปที่ ๓ พระเดือ จันทโก พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๕
รูปที่ ๔ พระไทย พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๘ ลาสิกขา
รูปที่ ๕ พระเลือน พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๐
รูปที่ ๖ พระเดือ จันทโก พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ มรณภาพ
รูปที่ ๗ พระเฉลิมพล โชติปญฺโญ พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงปัจจุบัน

เนื้อที่ของวัดมีทั้งหมด ๖๕ ไร่เศษ แบ่งออกเป็นเนื้อที่สร้างเคหะสถาน ๑๕ ไร่ อีก ๕๐ ไร่เป็นเนื้อที่ป่าไม้ดิบชื้น