วัดบ้านขนุน

เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๘

ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ


WAT Ban Khanun

Sano Subdistrict, Khukhan District,
Sisaket Province

 วัดบ้านขนุน  ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๑ และได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ ผูกพัทธสีมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในชนบท ห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกษ ๖๒ กิโลเมตร เริ่มแรกมีพระใตย พนฺทขุโณ พร้อมด้วยคณะผู้ใหญ่และชาวบ้านเป็นผู้ก่อตั้งวัดขึ้น โดยใช้ชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้าน คือ บ้านขนุน สาเหตุที่ได้ชื่อว่า ขนุน เพราะมีชาวบ้านย้ายมาจากโคกเสลาหรือภูมิเสลามาตั้งอยู่ที่ภูมิขนุนซึ่งมีต้นขนุนป่าขนาดใหญ่มาก

พื้นที่ในการสร้างวัดมีจำนวน ๑๑ ไร่ ๑ งาน
อาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ จดถนนภายในหมู่บ้าน
ทิศใต้ จดถนนภายในหมู่บ้าน
ทิศตะวันออก จดถนนภายในหมู่บ้าน
ทิศตะวันตก จดดินญาติโยม ๑. นายสุพิน ทองปรัก ๒.นายเสถียร ตะเคียนสก ๓. นางปิม บัวศรี ๔. นางเลือน ศรีบุญเรือง ๕. ติดอนามัยเก่า ความเป็นมาการก่อตั้งวัดบ้านขนุน

เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๓๑ พ่อผู้ใหญ่เก่ง สุกระวันพร้อมด้วยชาวบ้านขนุนได้ประชุมปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการตั้งที่พักสงฆ์บ้านขนุนและชาวบ้านก็เห็นด้วยจึงสร้างกุฏิเล็ก ๆ ๒-๓ หลัง เสร็จแล้ว จึงไปนิมนต์พระใตย พนฺทขุโณ มาเป็นเจ้าอาวาสตามที่ชาวบ้านเรียก การพัฒนาก็ยังไม่เจริญเท่าที่ควรเพราะการคมนาคมยังไม่เจริญ พระใตย พนฺทขุโณ ก็ลาลิกขาออกไป ต่อมาทางหมู่บ้านได้เลือกพระจิม วารธมฺโมรักษาการเจ้าอาวาสต่อจากพระใตย พนฺทขุโณ พระจิม วารธมฺโม รักษาการเจ้าอาวาสได้ ๖ พรรษา ก็ได้ลาสิกขา ต่อมาพระวัง กตปญฺโญรักษาการเจ้าอาวาสดูแลวัด พระวัง กตปญฺโญ เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านขนุนได้ ๖ พรรษา ก็ลาสิกขา ได้พระดูเป็นเจ้าอาวาสแทนพระวัง กตปญฺโญ พระดูก็ได้ลาสิกขาอีก หลังจากนั้นมีพระโก๊ก จิตตวณฺโณเป็นเจ้าอาวาสดูแลวัดต่อจากพระดู พระโก๊ก จิตฺตวณฺโณก็ได้ลาสิกขาในปี พ.ศ. ๒๔๕๓ พระวงศ์ ขนฺติโก เป็นเจ้าอาวาสก็ได้ชักชวนชาวบ้านให้ช่วยบูรณะวัดวาอาราม โดยมีผู้ใหญ่ ปรึม ฝ่ายฆราวาสช่วย ในช่วงพระวงศ์ ขนฺติโก มีการบูรณะวัดมากกว่าเจ้าอาวาสองค์ก่อน ๆ โดยได้ชักชวนชาวบ้านกะปู บ้านตาคง บ้านคำเผือ บ้านสวายและแสงอรุณ ร่วมกันบริจาคทรัพย์สินก่อสร้างวัด จนถึง พ.ศ. ๒๔๕๘ พระวงศ์ ขนฺติโก ก็ได้ลาสิกขา ต่อมาพระจันทร์ โอภาโส เป็นเจ้าอาวาสแทนได้ ๓ พรรษาก็ลาสิกขาไป พ.ศ. ๒๔๖๖ พระเลาเป็นเจ้าอาวาสได้จัดทำวงปี่พาทย์ขึ้นเพื่อเอาไว้บรรเลงในวัดยามมีงานเกี่ยวกับประเพณีทางพระพุทธศาสนา พอถึง พ.ศ. ๒๔๘๑ พระเลาได้มรณะภาพรวมพรรษาได้ ๑๕ พรรษา หลังจากนั้นพระอธิการแสง เป็นเจ้าอาวาสต่อก็ได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัด ต่อมาพระอธิการแสงลาสิกขาไป พระแรมได้เป็นเจ้าอาวาสแทนได้บูรณะปฎิสังขรณ์วัดใหม่ พระแรมได้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่ว่า วัดบวรประชานิมิต(ขนุน) จนได้รับพระราชทานนามว่า พระครูพิทักษ์คณานุศิษย์ เป็นเจ้าอาวาสวัดบวรประชานิมิต(ขนุน) เป็นเจ้าคณะตำบลโสนและพระอุปัชฌาย์ ได้จัดซื้อที่ดินขยายอาณาเขตให้กว้างขึ้น และได้สร้างหอระฆัง ๑ หลังแต่ไม่เสร็จจน พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้ลาสิกขาบทรวมได้ ๓๒ พรรษา

ต่อมาได้มีพระผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสดังต่อไปนี้

 • พระเสือน จารุธมฺโม รักษาการแทนเจ้าอาวาสได้ ๑ พรรษาก็ลาสิกขา
 • พระอินทร์ รักษาการแทนเจ้าอาวาสได้ ๑ พรรษาจนถึง พ.ศ. ๒๕๒๒ ออกจากวัดไปตั้งสำนักใหม่
 • พระอธิการพวน จนฺทปญฺโญ เป็นเจ้าอาวาส จนถึง พ.ศ. ๒๕๒๕ ก็ได้ลาสิกขา
 • พระอธิการนืน สุจินโณ เป็นเจ้าอาวาสจนถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ ก็ลาสิกขาไป
 • พระอธิการสิทธิศักดิ์ กตสาโรเป็นเจ้าอาวาส เป็นพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา อบรมสั่งสอนประชาชนจนถึง พ.ศ. ๒๕๓๑ ก็ลาสิกขาไป
 • พระอธิการอุม อตฺตเปโมเป็นเจ้าอาวาส เป็นพระนักพัฒนาวัตถุและอบรมสั่งสอนสาธุชนให้อยู่ในกฎหมายบ้านเมือง จนถึง พ.ศ. ๒๕๓๖ ก็ลาสิกขาไป
 • พระครูปนัสธรรมกิจ(รวน ติกฺขญาโณ) เป็นเจ้าอาวาสต่อ เป็นพระนักพัฒนาทั้งวัตถุและจิตใจได้อบรมสั่งสอนพระภิกษุสามเณร และสาธุชนให้อยู่ในศีลถูกต้องตามทำนองคลองธรรมและกฏหมายบ้านเมือง วัตถุก่อสร้างในสมัยพระครูปนัสธรรมกิจ(รวน ติกฺขญาโณ) มีดังนี้
  ๑. พ.ศ. ๒๕๓๗
  ๑.๑ สร้างพระประธาน
  ๑.๒ ได้บูรณะอุโบสถ
  ๑.๓ ได้สร้างห้องสุขา ๒ ห้อง
  ๒. พ.ศ. ๒๕๓๙
  ๒.๑ ได้สร้างกำแพงรอบวัดจนเสร็จสิ้น
  ๓. พ.ศ. ๒๕๔๐
  ๓.๑ ได้สร้างกุฏิแม่ชี ๑ หลัง
  ๓.๒ สร้างกุฏิกรรมฐาน ๗ หลัง
  ๔. พ.ศ. ๒๕๔๑
  ๔.๑ ได้สร้างห้องน้ำและห้องสุขา ๙ ห้อง
  ๔.๒ ได้สร้างห้องน้ำและห้องสุขาอีก ๓ ห้อง
  ๕. พ.ศ. ๒๕๕๐
  ๕.๑ สร้างศาลาการเปรียญคอนกรีตเสริมเหล็ก
  ๑ หลัง
  ๖. พ.ศ. ๒๕๕๑
  ๖.๑ สร้างกุฏิคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ หลัง
  ๗. พ.ศ. ๒๕๕๒
  ๗.๑ สร้างกุฏิหลังใหม่ คอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

ลำดับเจ้าอาวาสวัดบ้านขนุน

พระใตย พนฺทขุโณ ปี พ.ศ. ๒๔๓๑-๒๔๔๑
พระจิม วารธมฺโม ปี พ.ศ. ๒๔๔๑-๒๔๔๖
พระวัง กตปญฺโญ ปี พ.ศ. ๒๔๔๖-๒๔๕๑
พระดู อธิปญฺโญ ปี พ.ศ. ๒๔๕๑-๒๔๕๓
พระโก๊ก จิตตวณฺโณ ปี พ.ศ. ๒๔๕๓-๒๔๕๘
พระวงศ์ ขนฺติโก ปี พ.ศ. ๒๔๕๘-๒๔๖๔
พระจันทร์ โอภาโส ปี พ.ศ. ๒๔๖๔-๒๔๖๖
พระเลา โชติปญฺโญ ปี พ.ศ. ๒๔๖๖-๒๔๘๑
พระอธิการแสง วรโภ ปี พ.ศ. ๒๔๘๑-๒๔๘๘
พระครูพิทักษ์คณานุศิษย์ ปี พ.ศ. ๒๔๘๘-๒๕๒๐
(พระอธิการแรม ปาปรหิโต)
พระเสือน จารุธมฺโม ปี พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๑
พระอธิการพวน จนฺทปญฺโญ ปี พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๒๕
พระอธิการนืน สุจินโณ ปี พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๘
พระอธิการสิทธิศักดิ์ กตสาโร ปี พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๓๑
พระอธิการอุม อตฺตเปโม ปี พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๖
พระครูปนัสธรรมกิจ (พระอธิการรวน ติกฺขญาโณ) ปี พ.ศ. ๒๕๓๖-ปัจจุบัน

พระครูปนัสธรรมกิจ (พระอธิการรวน ติกฺขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดบ้านขนุน