วัดบ้านโสน

บ้านโสน หมู่ที่ ๑๙

ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ


WAT BAN SANO

Sano Subdistrict, Khukhan District,
Sisaket Province

วัดโสน ตั้งอยู่ที่บ้านโสน หมู่ที่ ๑ ปัจจุบันเป็นหมู่ที่ ๑๙ ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๓ งาน ๖๔ ตารางวา ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของหมู่บ้านโสนทั้ง ๔ หมู่ ทิศเหนือติดทุ่งนาของชาวบ้าน ทิศใต้ติดหมู่โสน หมู่ ๑๘ และหมู่ ๑๙ ทิศตะวันออกติดทุ่งนาของชาวบ้าน ทิศตะวันตกติดหมู่บ้านโสนหมู่ที่ ๑๙วัดบ้านโสน มีนามเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วัดสุพังวารี (โสน) อันมีความหมายจากคำว่า “สุ” มาจากสุจิ แปลว่า สะอาด หมดจด ผ่องใส “พัง” แปลว่า ทลาย และ “วารี” แปลว่า น้ำ รวมคำได้ความหมายว่า พุทธสถานอันเป็นแหล่งเรียนรู้ปฏิบัติขัดเกลาจิต ทลายความโง่เขลา ความไม่รู้ให้สะอาดผ่องใส เป็นผู้มีธรรมประดุจสายน้ำอันใสสะอาดบริสุทธิ์

เหตุที่เรียกชื่อ วัดสุพังวารี (โสน) เพราะในสมัยที่พระธีร์ ปนฺทิโต เป็นเจ้าอาวาสวัด ทางอำเภอได้ให้เจ้าอาวาสสำรวจชื่อ พระภิกษุ สามเณร และชื่อวัด ท่านได้พยายามคิดชื่อให้เป็นมงคลแก่วัด จึงได้ไปยืนพินิจพิจารณาอยู่ริมฝั่งน้ำไหล ทางตอนเหนือของวัด เห็นน้ำไหลใสสะอาด ไหลเซาะทรายที่มีเศษดินพังลง จึงได้ความคิดว่าวัดก็คือสถานที่เกลาความไม่สะอาดทางจิตให้ทลายหายไป ดังความหมายที่ได้กล่าวเบื้องต้น แต่ทางราชการไม่ได้ใส่ชื่อวัดสุพังวารี (โสน) ไว้ เพียงใส่ชื่อว่า “วัดโสน” ตามหลักฐานเอกสารประวัติวัดทั่วราชอานาจักร เล่มที่ ๑๖ กองพุทธสถานกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ (ปัจจุบันเป็นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) หน้า ๕๕๒ พิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ ลงไว้ว่า “วัดโสน” ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ (ปัจจุบันหมู่ที่ ๑๙) ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๒๐๐ และคณะรวบรวมประวัติวัดโสน ซึ่งมี พระครูสุตธรรมวิวัฒน์ เจ้าคณะตำบลโสน-ศรีสะอาด (ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะอำเภอขุขันธ์) เป็นที่ปรึกษา ได้พิเคราะห์กันว่าไม่สอดคล้องกับประวัติหมู่บ้าน ซึ่งก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๒ วัดควรเกิดภายหลังหมู่บ้านจึงมีความเห็นว่าการให้ข้อมูลในการสำรวจอาจคลาดเคลื่อน

ลำดับเจ้าอาวาสวัดโสน

๑. พระอัญญาครูศรี

๒. หลวงพ่อตาแจ้ง

๓. หลวงพ่อภูมมา

๔. หลวงพ่อตื้อ

๕. หลวงพ่อแก้ว (ตะเคียนราม)

๖. พระสอ  (ปราบภัย)

๗. พระเนา (บ้านโคกโพน)

๘. พระภู (แก้วหาวงษ์)

๙. หลวงพ่อหมับ

๑๐. พระวัน (พรมโคตร)

๑๑. พระสุข (ทองทิพที)

๑๒. หลวงพ่อหมับ (ครั้งที่ ๒)

๑๓. พระป้อม

๑๔. หลวงพ่อตาบาล

๑๕. พระประสิทธิ์ พันธุชาติ

๑๖. พระเผือ พันธุชาติ

๑๗. พระสวัสดิ์ ยอดทอง พ.ศ. ๒๔๙๒

๑๘. พระเซียม พ.ศ. ๒๔๙๒ – พ.ศ. ๒๔๙๔

๑๙. พระธี ปนฺทิโต (กุมรีจิตร) พ.ศ. ๒๔๙๔ – พ.ศ. ๒๕๐๐

๒๐. พระมี กุมรีจิตร พ.ศ. ๒๕๐๐ – พ.ศ. ๒๕๐๓

๒๑. พระน้อย (เทศขันธ์)

๒๒. หลวงพ่อเที่ยง

๒๓. หลวงพ่อเทศ (ดอกบัว)

๒๔. พระอธิการแท่น อาภากโร พ.ศ. ๒๕๑๐ – พ.ศ. ๒๕๒๑

๒๕. พระอธิการแหล่ อภิชาโต พ.ศ. ๒๕๒๑ – พ.ศ. ๒๕๒๘

๒๖. พระอธิการต่วน จนฺทธมฺโม พ.ศ. ๒๕๒๘ – พ.ศ. ๒๕๔๒

๒๗. พระครูมงคล ศุภกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ – พ.ศ. ๒๕๕๔

๒๘. พระครูสมุห์คำผง ขนฺติโก พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงปัจจุบัน

พระครูสมุห์คำผง ขนฺติโก เจ้าอาวาสวัดโสน

ประวัติพระครูสมุห์คำผง ขนฺติโก

 • พระครูสมุห์คำผง ขนฺติโก อายุ ๕๕ ปี พรรษา ๑๗
 • วิทยฐานะ นธ. เอก ปริญญาตรี ศาสนศาตรบัณฑิต คณะศาสนาและปรัชญา สาขา ปรัชญา
 • ปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 • ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดโสน

สถานะเดิม

 • ชื่อ นายคำผง นามสกุล พรมชาติ เกิดวันที่ ๑๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๑๐ วัน ๖ฯ ๑ ค่ำ ปี มะแม
 • บิดา นายเมียน พรมชาติ
 • มารดา นางสอง พรมชาติ หมู่ที่ ๑ บ้านโสน ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

บรรพชา/อุปสมบท

 • บรรพชา/อุปสมบท เมื่อ อายุ ๓๘ ปี วันที่ ๒๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ณ วัดอาวอย ตำบลโสน อำขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • พระอุปัชฌาย์ พระครูสุตธรรมวิวัฒน์ วัดอาวอย ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • พระกรรมวาจาจารย์ พระสำราญ วิสุทโธ
 • พระอนุสาวนาจารย์ พระจำรัส ปญฺญาทีโป วัดอาวอย

วิทยฐานะ

 • พ.ศ. ๒๕๒๔ สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนบ้านโสน ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ สอบได้นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ
 • พ.ศ. ๒๕๕๐ สอบได้นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขุขันธ์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ สำเร็จปริญญาตรีศาสนศาตรบัณฑิต (ศน.บ.) สาขาวิชาปรัชญา คณะศาสนาและปรัชญา จากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด (ห้องเรียนจังหวัดศรีสะเกษ)
 • พ.ศ. ๒๕๖๒ สำเร็จปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ รับบรรจุตำแหน่งพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปัจจุบันย้ายมาเข้าสังกัด มจร.ศรีสะเกษ)