วัดไลย์ชัยมงคล

ตั้งอยู่ที่บ้านไลย์พัฒนา เลขที่ ๕๙
หมู่ที่ ๑๐

ตำบลจะกง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ


Wat Lai Chai Mongkhon

Chakong Subdistrict, Khukhan District,
Sisaket Province

วัดไลย์ชัยมงคล สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

        วัดไลย์ชัยมงคล เมื่อก่อนเป็นที่พักสงฆ์แห่งหนึ่งในตำบลจะกง ได้แยกตัวออกจากวัดจะกง ต่อมาได้จดจัดตั้งที่พักสงฆ์ขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยพระสง่า สมฺปชาโณ นำพาญาติโยมที่มีความศรัทธา คือ ชาวบ้านบ้านไลย์พัฒนา
บ้านปะอุง และบ้านหนองรุง ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินของนางเป็ก อุดร ชาวบ้านตราด ตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีจิตใจศรัทธามอบที่ดินให้ตั้งวัดจำนวน ๕ ไร่ ๓ งาน ๔๙ ตารางวา และต่อมาก็มีนายคำ บุตรเสมียน ชาวบ้านปะอุง ตำบลจะกง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบถวายที่ดินให้วัดอีก จำนวน ๑ ไร่ ๒ งาน ๓๘ ตารางวา รวมที่ดินทั้งหมด จำนวน ๗ ไร่ ๑ งาน ๘๗ ตารางวา

ปัจจุบันได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดอย่างถูกต้องตามกฎกระทรวง โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกาศไว้ในพระพุทธศาสนา มีนามว่า “วัดไลย์ชัยมงคล” ประกาศให้เมื่อวันที่ ๑๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และแต่งตั้ง
พระอธิการสง่า สมฺปชาโณ ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส ยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา

พระพุทธมงคล มหาชนอภิปูชนีย์

พระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ

ขนาดหน้าตัก กว้าง ๖๐ นิ้ว สูง ๑๒๐ นิ้ว

อาคารเสนาสนะ

  • อุโบสถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
  • ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
  • กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ จำนวน ๑ หลัง
  • อาคาร หอระฆัง จำนวน ๑ หลัง
  • โรงครัว จำนวน ๑ หลัง
  • ห้องน้ำ/ห้องสุขา จำนวน ๒ หลัง ๑๘ ห้อง

อุโบสถวัดไลย์ชัยมงคล

ศาลาการเปรียญ

  วัดไลย์ชัยมงคลมีเจ้าอาวาสมาแล้วทั้งสิ้น จำนวน ๑ รูป คือ เจ้าอธิการสง่า สมฺปชาโณ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงปัจจุบัน

เจ้าอธิการสง่า สมฺปชาโณ เจ้าอาวาส/เจ้าคณะตำบลกฤษณา

พระพิษณุ ฐานุตฺตโร เลขาเจ้าคณะตำบลกฤษณา

อาณาเขต

ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๑ งาน ๘๗ ตารางวา

  • ทิศเหนือ จดที่ดินของนางมะลี กระโพธิ์
  • ทิศใต้ จดที่ดินของนางแวง หอมหุน
  • ทิศตะวันออก จดที่ดินนางสวาท แสนสารคิด
  • ทิศตะวันตก จดถนนสาธารณะ