วัดบ้านหนองคล้า

หมู่ ๓

ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ


Wat Ban Nong Khla

Sano Subdistrict, Khukhan District,
Sisaket Province

  วัดบัานหนองคล้า สร้างเป็นสำนักสงฆ์ เมื่อวันที่ ๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ หนังสืออนุญาตให้สร้างวัดวันที่ ๑๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องสร้างวัดในพระพุทธศาสนา ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือนพฤษภาคม พศ. ๒๕๔๔ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชวิสุงคามสีมา ประกาศราชกิจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ ๑๒๒ ตอนที่ ๒๒ ง วันที่ ๑๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ กองพระพุทธศาสนาสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ่อสุด แม่ใบ ไกรวิเศษ พร้อมบุตรธิดา ได้มอบถวายที่ดิน ๖ ไร่ ๓ งาน ให้วัดบ้านหนองคล้า หมู่ ๓

เริ่มแรกก่อนสร้างวัดขึ้นนั้น ชาวบ้านหนองคล้า หมู่ที่ ๓ ได้ไปร่วมทำบุญที่วัดบ้านโสนตลอดมาหลายปี ต่อมาก็ได้มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองคล้าและคณะชาวบ้าน ประกอบด้วย พ่อทอง จงดี, พ่อเฮียม อินทหอม, พ่อหวิน ปิ่นหอม, พ่อสุขทอง พิพธี, พ่อโสภา ปิ่นหอม, พ่อเสาร์ ทีอุทิศ ได้หารือกันว่าอยากจะสร้างวัดขึ้นเพื่อบำเพ็ญกุศลประจำหมู่บ้าน จึงหาที่ดินที่เหมาะสม และได้มีท่านผู้ใจบุญ อันประกอบด้วยพ่อสุด แม่ใบ ไกรวิเศษ และบุตร คือ นายไหม และนายแขม ไกรวิเศษ ซึ่งเป็นบุตรชาย โดยพ่อสุด-แม่ใบ ไกรวิเศษ ได้มอบฉันทะที่ดินให้นายแขม ไกรวิเศษ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพทำไร่ไถนา แต่นายแขม ไกรวิเศษ ได้มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนามากและในใจอยากสร้างวัดเป็นอย่างยิ่งยวด จึงได้มอบที่ดินแปลงที่วัดตั้งอยู่นี้ ถวายพระสงฆ์เพื่อทำการสร้างวัดต่อไป

 • พ.ศ. ๒๕๐๔ ชาวบ้านก็ได้เริ่มลงมือสร้างวัดโดยทำเป็นที่พักสงฆ์ก่อน มีภุฏิเล็กและศาลาการเปรียญไว้ทำบุญ พร้อมกันนี้ก็ได้ไปนิมนต์หลวงปู่เที่ยง ขนฺติโก วัดบ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษมาอยู่จำพรรษา
 • พ.ศ. ๒๕๐๗ คณะชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างกุฏิ ๑ หลัง ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๑ เมตร มีพระภิกษุ ๑๓ รูป สามเณร ๑๐ รูป อยู่จำพรรษา
 • พ.ศ. ๒๕๒๔ คณะสงฆ์และชาวบ้านหนองคล้าได้รื้อกุฏิหลังเก่าออกเพื่อสร้างหลังใหม่ทดแทน โดยมีพระสว่าง กณฺตสีโล (ทองทิพธี) เป็นผู้อุปถัมภ์หาผ้าป่ามาช่วยสร้างกุฏิ
 • พ.ศ. ๒๕๒๕ คณะสงฆ์และชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างศาลาการเปรียญขึ้น ๑ หลัง โดยมีพระเปลี่ยน สุภาโล(วงณรินทร์) รักษาการแทนเจ้าอาวาสและได้สร้างศาลาจนเสร็จ
 • พ.ศ. ๒๕๓๐ คณะสงฆ์และชาวบ้านหนองคล้าได้สร้างศาลากลางน้ำ(สิมน้ำ) ไว้ให้พระลงทำสังฆกรรม ๑ หลัง
 • พ.ศ. ๒๕๓๑ พระเหลี่ยม จารุวณฺโณ (วงนรินทร์) ได้สร้างพระธาตุบรรจุอัฐิหลวงปู่เที่ยง ขนฺติโก ซึ่งหลวงปู่เป็นผู้นำพาคณะสงฆ์และชาวบ้านสร้างวัด
 • พ.ศ. ๒๕๓๖ นายทองคำ ทองทิพธี และคณะจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายบัวกัน แพงคำ และคณะจากกรุงเทพมหานคร ได้นำผ้าป่ามาทอดถวายในการสร้างหอระฆัง
 • พ.ศ. ๒๕๓๖ พระอำคา อุปสโม พระหนู อตฺตธมฺโม พร้อมพระภิกษุสามเณรได้สร้างกำแพงวัดจนแล้วเสร็จรอบวัด
 • พ.ศ. ๒๕๓๗ พระอำคา อุปสโม พระหนู อตฺตธมฺโม พร้อมพระภิกษุสามเณรได้สร้างกุฏิแฝด ๒ หลัง
 • พ.ศ. ๒๕๔๘ แม่เมือง อินทรอาสา เป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิ ๑ หลัง และในช่วงนี้เองที่หลวงปูปั่น กิตติปญฺโญ (ปิ่นหอม) พระสมพล สุรปญฺโญ ซึ่งอยู่วัดทุ่งเสรี กรุงเทพมหานคร ได้จัดผ้าป่ามาร่วมทอดถวายและได้ร่วมกันกับบ้านหนองคล้า บ้านโคกกี่สร้างสะพานและห้องน้ำ พร้อมศาลาประชาคมกลางหมู่บ้าน
 • พ.ศ. ๒๕๓๙ พ่อไพร แม่บุตรดี ไกรวิเศษ ตลอดทั้งลูก คือ นายไสว นางยืน ไกรวิเศษ พร้อมพี่น้อง ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์สร้างซุ้มประตู
 • พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ มีคณะผ้าป่าจากกรุงเทพมหานคร พัทยา พระนครศรีอยุธยา ตราด เพชรบุรี นครปฐม ราชบุรี ได้ร่วมบริจาค เงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
 • พ.ศ. ๒๕๔๒ วันที่ ๑๗ เดือนเมษายน ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถ โดยมีพระสมพล พระอำคา อุปสโม พร้อมคณะชาวบ้านหนองคล้าเป็นผู้ดำเนินการ และมีคุณพ่อสุวรรณ คุณแม่เบญจวรรษ กรอบสนิทพร้อมบุตรธิดาและญาติพี่น้องเป็นผู้อุปถัมภ์ ตลอดมาจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ ๑๔ เดือนเมษายนพ.ศ. ๒๕๔๙

ลำดับเจ้าอาวาสวัดหนองคล้า

๑. หลวงปู่เที่ยง ขนฺติโก วงณรินทร์ พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๐๖
๒. พระอินทร์ ยงกุล พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๐๘
๓. หลวงปู่เที่ยง ขนฺติโก วงณรินทร์ พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๑๗
๔. พระสิงห์ สุขกาโม อุทุม พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๒๐
๕. พระเปลี่ยน สุภาโล วงณรินทร์ พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๗
๖. พระบุญเยี่ยม สุจิตโต ศรีเลิศ พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๒๙
๗. พระพิชิต พานคำ พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๐
๘. พระณรินทร์ วิโรจโน โปร่งจิตร พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๒
๙. พระอธิการอำคา อุปสโม มาลานนท์ พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๔๓
๑๐. พระครูวิชาญวิริยกิจ สุรปฺญโญ วงณรินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๓-ปัจจุบัน

พระครูวิชาญวิริยกิจ สุรปฺญโญ วงณรินทร์ เจ้าอาวาสวัดหนองคล้า

พระครูวิชาญวิริยกิจ สุรปฺญโญ

 • เกิดเมื่อ วันที่ ๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๔๙๙ ปีวอก ณ บ้านเลขที่ ๑๙๔ บ้านหนองคล้า หมู่ที่ ๓ ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • บิดาชื่อ นายเพี้ยน มารดาชื่อนางตา วงศ์นรินทร์ มีพี่น้อง ๕ คน เป็นชาย ๓ คน หญิง ๒ คน

บรรพชาอุปสมบท

วันที่ ๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่วัดกลาง อำเภอขุขันธ์ พระครูโสภิตธรรมขันธ์ เป็นพระอุปัชฌาย์