วัดตาสุด

เลขที่ ๔๖ หมู่ที่ ๑

ตำบลจะกง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ


Wat Ta Sud

Chakong Subdistrict, Khukhan District,
Sisaket Province

   บ้านตาสุด เดิมนั้นมีราษฎรจากบ้านหัวเสืออพยพมาอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งซึ่งป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์มาก บุคคลที่อพยพมาอยู่ชื่อนายสุดและนางตัง ต่อมาได้มีลูก หลาน และเริ่มมีประชากรและจำนวนบ้านเรือนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และนายสุดก็ได้เสียชีวิตลง คนในหมู่บ้านจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านตาสุด จนถึงปัจจุบันนี้

 วัดตาสุดเป็นวัดเก่าแก่ เดิมทีชาวบ้านตาสุดไปทำบุญที่วัดจะกง ต่อมาชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น ได้ร่วมกันก่อตั้งวัดสว่างอารมณ์ขึ้น ซึ่งตั้งตามชื่อคุณพ่อสว่าง ที่ได้นำพาสร้างวัด เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๕ โดยชาวบ้านตาสุดได้ตั้งชื่อวัดว่า “วัดสว่างอารมณ์” และมีพระสงฆ์มาจำพรรษาอยู่ตลอดปี แต่บางปีไม่มีพระสงฆ์มาจำพรรษา ทำให้ระยะเวลาช่วงหนึ่ง วัดสว่างอารมณ์เป็นวัดร้าง หลายปีต่อมาผู้ใหญ่บ้านได้ไปนิมนต์พระหลายรูปมาจำพรรษา ต่อมาชาวบ้านตาสุดได้ร่วมกันสร้างเสนาสนะ เช่น กุฏิหลังไม้ ซึ่งสร้างเป็นสองชั้น สร้างอุโบสถแบบเปิดโล่งยกพื้นดินเหนียว โดยการนำไม้ตามป่ามาช่วยกันแปรรูปและแกะสลักลายกนกต่างๆ ได้อย่างสวยงามทั้งหลัง และมีพระประธานปางนั่งสมาธิที่ปั้นจากดินเหนียวอย่างดี มาประดิษฐานในอุโบสถ แต่ระยะเวลาผ่านไปหลายสิบปี ก็ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา จึงได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น “วัดตาสุด” ตามชื่อของหมู่บ้านและจดทะเบียนจัดตั้งเป็นวัดที่ถูกต้อง ต่อมาอุโบสถหลังเก่าได้ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา จึงได้รื้อหลังเก่าและสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๑๗ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับวิสุงคามสีมา และเมื่อสร้างอุโบสถหลังใหม่จนเป็นที่เสร็จสมบูรณ์ จึงจัดพิธีฉลองอุโบสถเมื่อ วันที่ ๑๔ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

นอกจากนี้วัดตาสุด เป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้านที่มีการพัฒนาให้เจริญมาตามลำดับ ทำให้เนื้อที่คับแคบ ชาวบ้านจึงได้ประชุมกันเพื่อหาที่ดินเพิ่มขึ้น ซึ่งก็มีนางประยูร ใจดี ข้าราชการบำนาญครู ได้ยกที่ดินด้านทิศใต้ติดกับถนนเข้าหมู่บ้านให้วัดตาสุด จำนวน ๑ งาน และมีโฉนดวัดถูกต้อง

ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ นางสมนต์ สิงสก ได้ถวายที่ดินบริเวณทิศตะวันออกให้วัดตาสุดอีก จำนวน ๔ ไร่ มีจำนวน ๒ ไร่ ที่ยังไม่แยกโฉนด วัดตาสุดมีชุมชนในสังกัดวัด ๒ หมู่บ้าน คือ บ้านตาสุด หมู่ที่ ๑ ตำบลจะกง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ และบ้านกระหวัน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจะกง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยการนำของพระครูวิสุทธิธรรมาภิรามเป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะตำบลในขณะนั้น

พระครูวิสุทธิธรรมาภิราม วิสุทฺโธ อดีต จต.กฤษณาและ จต.จะกง อดีตเจ้าอาวาสวัดตาสุด

ลำดับเจ้าอาวาสวัดตาสุด (พ.ศ. ๒๔๕๕-ปัจจุบัน)
๑. พระปิ รักษาการ พ.ศ. – ถึง พ.ศ. –
๒. พระสอน รักษาการ พ.ศ. – ถึง พ.ศ. –
๓. เจ้าอธิการปรัน เจ้าคณะตำบล พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๐๓ ๔. พระอธิการโพธิ์ เจ้าอาวาส พ.ศ. ๒๕๐๔ – ๒๕๐๖
๕. พระชำ รักษาการ พ.ศ. – ถึง พ.ศ. –
๖. พระนา รักษาการ พ.ศ. – ถึง พ.ศ. –
๗. พระสนิท รักษาการ พ.ศ. – ถึง พ.ศ. –
๘. พระอุดร รักษาการ พ.ศ. – ถึง พ.ศ. –
๙. พระมี รักษาการ พ.ศ. – ถึง พ.ศ. –
๑๐. พระอธิการเหลือ เจ้าอาวาส พ.ศ. – ถึง พ.ศ. –
๑๑. พระธงชัย อภินนฺโท รักษาการ พ.ศ. – ถึง พ.ศ. –
๑๒. พระครูวิสุทธิธรรมาภิราม วิสุทฺโธ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๖๕
๑๓. พระอธิการสมหมาย สมปุณฺโณ เจ้าอาวาส ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงปัจจุบัน

พระอธิการสมหมาย สมปุณฺโณ เจ้าอาวาสวัดตาสุด

เนื้อที่และที่ตั้งวัด

เนื้อที่ จำนวน ๙ ไร่ ๑ งาน ๕๗ ตารางวา
ที่ตั้ง เลขที่ ๔๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลจะกง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดเขตบ้านกระหวัน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจะกง
  • ทิศใต้ ติดเขตบ้านจะกง หมู่ที่ ๒ ตำบลจะกง
  • ทิศตะวันออก ติดเขตบ้านกองหลวง หมู่ที่ ๕ ตำบลจะกง
  • ทิศตะวันตก ติดเขตบ้านตะเคียนน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลจะกง